Forskningsprosjektet «Skolens innsatsteam mot mobbing» er et samarbeid mellom Møreforsking Molde og Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Prosjektet er er tildelt kr 1.5 mill. fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Kari Bachmann fra Møreforskning Molde og Peder Haug fra Høgskulen i Volda er prosjektansvarlige.

Tekst: Per Arne Brandal

Bakgrunnen for prosjektet er at alle elever har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø. Likevel blir oppgir så mange som 50 000 elever at de utsettes for regelmessig mobbing. Det brukes mye ressurser på iverksetting av ulike program og tiltak for å nå målet om nulltoleranse for mobbing, men erfaringen er at virkningen av programmene er tidsbegrenset. Forankring, implementering og integrering av programmene i skolehverdagen blir for svak. I Møre og Romsdal skal 65 skoler delta i en ny satsning, Skolens innsatsteam mot mobbing (SIM). Hver skole etablerer et team på 3-5 ansatte med et dedikert ansvar for å håndtere mobbesaker. Våren 2018 gis opplæring fra Læringsmiljøsenteret (LMS) gjennom dagssamlinger.

Målet med forskningsprosjektet er å analysere, beskrive og støtte opp under de aktivitetene som skjer etter opplæringen fra LMS er avsluttet. I arbeidspakke 1 og 2 skal vi undersøke hva som styrker implementeringen av SIM i skolene og hvordan satsningen kan forankres i det lokale eierskapet med erfaringsdeling og kunnskapsspredning. Forskningsbehovet er ikke å finne ut mer om hvilke tiltak som virker mot mobbing, men å skaffe kunnskap om hvordan den enkelte skole best kan implementere og ta i bruk kunnskap og verktøy til å avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Hva skal til for at denne kunnskapen skal bli en integrert del av skolens arbeid med læringsmiljøet? I AP3 skal vi undersøke hvordan elever og lærere opplever innføringen av SIM generelt og Spekter spesielt. Vi er opptatt av hvorvidt elevene opplever at satsningen har gitt endringer i læringsmiljøet og om de opplever å få større innflytelse på læringsmiljøet. Det er først og fremst elevene selv som gjennom sine subjektive opplevelser kan vurdere implementeringen av og konsekvensene av SIM for egen medvirkning, trivsel og opplevelse av læringsmiljø.