Silje Eikanger Kvalø disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 20. september 2018. Hun har undersøkt hvordan fysisk aktivitet kombinert med læring i fag kan forebygge kroppslig forfall og stimulere elevenes lærelyst.

I alt 449 femteklassinger fra ni Stavanger-skoler deltok i Silje Eikanger Kvaløs studie som varte et skoleår. Fire av skolene var kontrollskoler.

Elevene gjennomførte 2 x 45 minutter aktiv læring, 5 x 10 minutter fysisk aktiv hjemmelekse og 5 x 10 minutter fysisk aktivitet i friminuttene hver uke. Elevene i kontrollgruppen fulgte vanlig læreplan.

I tillegg er rektorer, lærere og elever intervjuet i avhandlingen «Fysisk aktivitet i skolen: en intervensjonsstudie. I hvilken grad vil implementering av økt fysisk aktivitet på 5. årstrinn ha innvirkning på elevens selvregulering?»

Kvalø fant ingen vesentlige forbedringer i elevenes aerobe utholdenhet og atferdsregulering.

Bedre kognitive ferdigheter

Men både elevene som deltok i treningsprogrammet og elevene i kontrollgruppen viste bedre kognitive ferdigheter. Elevene som deltok i programmet hadde større framgang i disse ferdighetene enn kontrollgruppen.

Kvalø fant også at elever med høy aerob utholdenhet har mer effektive kognitive funksjoner, som å unngå forstyrrelser i klasserommet.

Atferdsregulering

Disse elevene ble også rangert 12 prosent høyere på atferdsregulering av lærerne enn elever med lav aerob utholdenhet.

Intervjuene viser at rektorer, lærere og elever i stor grad opplever aktiv læring som en meningsfull læringsaktivitet, blant annet i form av bedre samarbeidsklima mellom lærere og bedre læringsmiljø i klassene.

Selv om studien ikke fant avgjørende forbedringer i elevenes selvregulering, bidrar den til økt innsikt i hvordan fysisk aktivitet kan tilrettelegges i skolen i form av aktiv læring, fysisk aktive hjemmelekser og friminuttaktiviteter.

Et annet viktig funn er at fysisk aktivitet i skolen har en sosial dimensjon som er verdsatt som viktig av lærere og elever.

Prøveforelesning og disputas

Prøveforelesningen, med tildelt emne: «Testing og målemetodikk knyttet til maksimalt oksygenopptak hos barn og unge: Faglige og metodologiske overveielser ved gjennomføring av helseatferdsintervensjoner», starter klokken 10.00. Selve disputasen starter klokken 12.00

Bedømmelseskomitéen vil bestå av dosent i klinisk fysiologi Magnus Dencker fra Lunds universitet, førsteamanuensis Tommy Haugen ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder og førsteamanuensis Eva Leibinger fra Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Sindre Dyrstad ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Professor Edvin Bru ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved UiS har vært medveileder.

Disputasen vil bli ledet av prodekan Rudy Garred ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Diputasen finner sted i auditoriet i Måltidets hus i Richard Johnsens gate 4.

Silje Eikanger Kvalø er fra Knarvik. Hun er utdannet allmennlærer med mellomfag og hovedfag i Idrettspsykologi og har undervist både i grunnskolen og i videregående. Nå er hun ansatt ved Universitetet i Stavanger og underviser i kroppsøving på lærerstudiene og på idrettsstudiet.