Alternative vekslingsmodeller innebærer hyppigere pendling mellom skolebasert og bedriftsbasert opplæring sammenliknet med hovedmodellen. De bidrar til tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, men kan samtidig være krevende både å organisere og å gjennomføre.

Den videregående fag- og yrkesopplæringen i Norge er i hovedsak organisert som to års opplæring i skole etterfulgt av to års opplæring i bedrift. Dette kalles 2+2-modellen, og innebærer en veksling mellom de to opplæringsarenaene.

Fafo og NIFU har evaluert utprøvingen av vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen. En vekslingsmodell innebærer flere vekslinger mellom opplæring i skole og bedrift og at elevene går tidligere ut i bedrift og lære.

I sluttrapporten gis det en samlet beskrivelse av funnene i evalueringen. Evalueringen viser at vekslingselevene har hatt en god faglig utvikling og stor motivasjon for opplæringen.

Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv har også blitt tettere, noe som kan bidra til bedre helhet i opplæringen. Vekslingsmodeller kan imidlertid oppleves som krevende å organisere ved siden av 2+2-modellen, slik det stort sett har vært gjort i forsøket. Veksling kan også være krevende å gjennomføre.

Evalueringen viser også at fagområdenes ulike opplæringstradisjoner har hatt stor innvirkning på hvordan vekslingsmodellene har blitt utformet og utprøvingen har forløpt.

NIFU-rapport 2018:33