Digitale medier har blitt viktigere for barn og unge de siste 20 årene med bruk av internett, sosiale medier og dataspill.

Barns ofte uredde tilnærming til nye digitale medier, kombinert med deres utforskertrang og evne til å lære setter dem i stand til å utforske mediet og skape sine egne uttrykk. De digitale mediene er bygget av kode. Kode er det som muliggjør interaksjon mellom barnet og de digitale mediene. For de fleste barn er kode ukjent, og må utforskes, erfares og læres.

Kunnskap om og erfaring med koding er viktig for digitalt kompetente mennesker som kan bidra i samfunnet. Dette gjenspeiles nasjonalt i læreplanen fra Utdanningsdirektoraret, hvor Digitale ferdigheter nå er inkludert som en av fem grunnleggende ferdigheter barn og unge skal læres opp i gjennom utdanningsløpet. I vårt kapittel «Koding som skapende og utforskende aktivitet» evaluerer vi verktøy som er laget for å kunne undervise koding til barn og unge, med fokus på å bruke datamaskinen som et medium i en skapende og utforskende prosess. Denne prosessen defineres ved å se på forventninger til uttrykket man skal lage, motstanden i materialene man jobber med og læring underveis i prosessen.

Evalueringen av verktøyene er utført gjennom designkritikk, hvor vi ser på verktøyenes brukskvaliteter og hvor godt disse gjør brukeren i stand til å utføre denne skapende og utforskende prosessen. Resultatene viser stort spenn når det gjelder hva verktøyene tillater brukerne å utforske, skape og uttrykke, eksemplifisert ved Code.orgs startpunkt der brukeren løser enkle utfordringer steg for steg, og motsatsen Scratch som tilbyr brukeren et åpent og fleksibelt landskap rett fra start.

Arbeidet er publisert i 

Litteraturhenvisninger

Akerbæk, Tore Marius & Karlsen, Joakim (2019). Koding som skapende og utforskende aktivitet: En analyse av verktøy for å lære seg koding der å skape, utforske og uttrykke seg står i fokus, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.), Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske- & tverrfaglige undervisningsmetoder i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029979. Kapittel 7. s 107 – 117