Forskningsrådet lyser ut midler til minst 38 nye offentlige sektor-ph.d.-prosjekter med oppstart i 2019.

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD)

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Forskningsrådet lyser ut minst 38 nye offentlige sektor-ph.d.-prosjekter med oppstart i 2019. Utlysningen inkluderer midler til minst

 • ti prosjekter til lærere i skolen
 • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program HELSEVEL (se nedenfor)
 • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program FINNUT (se nedenfor)
 • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program IKTPLUSS (se nedenfor)
 • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program VAM (se nedenfor)

De øvrige minst 16 prosjektene har ingen tematiske føringer.

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) er en rettighetsbasert ordning. Det vil si at midlene ikke tildeles på grunnlag av konkurranse, men på grunnlag av at alle kravene i utlysningen er innfridd. Utlysningen holdes åpen inntil alle prosjektmidlene er fordelt. Etter hvert som de ulike prosjektene blir fordelt, vil vi oppdatere utlysningen med informasjon om hvilke prosjekter som fortsatt er tilgjengelige.

Formålet med utlysningen

Virksomheter i offentlig sektor kan gjennom denne ordningen søke om å få støtte for en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad. Doktorgradsprosjektet skal være relevant for virksomhetens ansvarsområde og langsiktige kompetansebehov. Doktorgraden skal gjennomføres over tre eller fire år.

Begrensning i hvem som kan søke

Søkere til denne utlysningen må være offentlige virksomheter og minst 80 % finansiert av det offentlige.

Ordningen støtter ikke ferdigstilling av påbegynte doktorgrader. Dette innebærer at tildelingen av midler til en offentlig sektor-ph.d. skal være utløsende for doktorgradsprosjektet det søkes midler til.

Midler med spesielle føringer

Ph.d.-utdanning for lærere i skolen. I tråd med regjeringens satsing på ph.d.-utdanning for lærere lyses det ut ti OFFPHD-prosjekter som er øremerket lærere i skolen. Disse ti prosjektene skal fordeles jevnt og på flere lærerutdanningsinstitusjoner. Tildelingen av disse prosjektene har derfor følgende føring:

 • Én og samme lærerutdanningsinstitusjon kan ha rollen som gradsgivende institusjon i inntil to av de ti lærer-prosjektene.

Det er tidspunktet for innsendelse av søknaden som vil være utslagsgivende dersom Forskningsrådet mottar mer en to søknader med samme lærerutdanning som gradsgivende institusjon. Så langt midlene rekker vil imidlertid eventuelle prosjekter som faller utenfor føringen for tildeling av de øremerkede prosjektene for lærere, kunne tildeles fra de 16 prosjektene uten føringer eller fra de tre FINNUT-prosjektene.

OFFPHD-prosjektene øremerket til lærere i skolen har noen særskilte krav i tillegg til kravene til de generelle OFFPHD-prosjektene. Se særskilte krav lenger ned i teksten.

Fire av Forskningsrådets tematiske programmer finansierer inntil tre prosjekter hver dersom søknaden tilfredsstiller følgende føringer:

Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL).

Programmet vil finansiere inntil tre offentlig sektor-ph.d.-prosjekter som er relevante i forhold til programplanen til HELSEVEL. Det er et krav at søker er en offentlig virksomhet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene eller arbeids- og velferdstjenestene. Programplanen for HELSEVEL finner du her.

Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT). Programmet vil finansiere inntil tre offentlig sektor ph.d.-prosjekter som er relevante i forhold til programplanen til FINNUT. Det er et krav at søker er en offentlig virksomhet i de kommunale eller fylkeskommunale utdanningstjenestene. Programplanen for FINNUT finner du her.

IKT og digital innovasjon (IKTPLUSS). Programmet vil finansiere inntil tre offentlig sektor-ph.d.-prosjekter som er relevante i forhold til programplanen til IKTPLUSS. Programplanen for IKTPLUSS finner du her.

Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). Programmet vil finansiere inntil tre offentlig sektor-ph.d.-prosjekter som er relevante i forhold til programplanen til VAM. Programplanen til VAM finner du her.

En søknad rettet mot et tematisk program vil først bli vurdert som en ordinær søknad til Offentlig sektor-ph.d. Alle krav og føringer for offentlig sektor-ph.d. gjelder på vanlig måte, men søknaden vil i tillegg bli vurdert av det tematiske programmet med hensyn til relevans.

Krav til et Offentlig sektor-ph.d.-prosjekt

Den offentlige virksomheten skal

 • være søker og mottaker av midlene og arbeidsgiver for kandidaten
 • utarbeide prosjektet i samarbeid med gradsgivende institusjon
 • bidra med finansiering
 • dokumentere
  • doktorgradens relevans for virksomhetens langsiktige kompetansebehov
  • doktorgradens forankring i virksomhetens planer for eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • ha planer for eget FoU- og innovasjonsarbeid
 • kunne tilby kandidaten et faglig miljø i virksomheten eller sammen med nære
  samarbeidspartnere
 • ha tilstrekkelig kapasitet til å veilede kandidaten i virksomheten
 • sannsynliggjøre økonomisk evne til å gjennomføre prosjektet
 • inngå et forpliktende samarbeid med en gradsgivende institusjon og undertegne en skriftlig samarbeidsavtale om gjennomføring av doktorgraden
 • være innforstått med at kandidaten skal tilbringe minst ett år ved gradsgivende
  institusjon og minst ett år i virksomheten.

Kandidaten skal

 • være ansatt i virksomheten ved søknadstidspunktet eller bli ansatt i
  virksomheten før virksomheten skriver kontrakt med Forskningsrådet
 • være kvalifisert til et doktorgradsprogram ved doktorgradsgivende institusjon
 • fordele sin tid mellom virksomheten og gradsgivende institusjon med minst ett
  år ved hver av dem, men ikke nødvendigvis sammenhengende (ordningen
  åpner opp for at kandidaten oppholder seg hos flere UH-institusjoner dersom det er en faglig god grunn for det)
 • jobbe 100 % med doktorgraden gjennom tre år, eller minst 75 % gjennom fire
  år
 • ha veileder både fra gradsgivende institusjon og fra virksomheten der
  kandidaten er ansatt, eller hos virksomhetens nære samarbeidspartnere
 • ikke ha doktorgrad/ph.d. fra før

Gradsgivende institusjon skal

 • inngå et forpliktende samarbeid med den offentlige virksomheten og undertegne en skriftlig samarbeidsavtale om gjennomføring av doktorgradsarbeidet
 • være innforstått med at kandidaten skal tilbringe minst ett år i den offentlige
  virksomheten
 • gi opptak til organisert doktorgradsprogram etter vanlige kriterier. Et offentlig
  sektor-ph.d.-prosjekt skal utarbeides i tett samarbeid mellom offentlig
  virksomhet, gradsgivende institusjon og kandidat
 • gjennomføre den faglige godkjenningen av doktorgradsprosjektet

For OFFPHD-prosjektene for lærere i skolen gjelder i tillegg følgende krav:

 • Kandidaten må på søknadstidspunktet være tilsatt i en undervisningsstilling i
  grunnskole eller videregående opplæring.
 • Kandidaten må tas opp i et doktorgradsprogram ved en
  lærerutdanningsinstitusjon i Norge.

Krav til samarbeidet mellom virksomheten, kandidaten og gradsgivende institusjon

Virksomheten kan sende søknad om midler til Forskningsrådet før opptak til doktorgradsprogram er endelig godkjent og samarbeidsavtale er undertegnet, men prosessen med å få disse dokumentene på plass må være igangsatt på søknadstidspunktet. Forskningsrådet kan behandle søknaden og eventuelt gi tilsagn om finansiering før disse dokumentene er ferdigstilt, men Forskningsrådet signerer ikke kontrakt med virksomheten før samarbeidsavtale med gradsgivende institusjon er inngått og bekreftelse på opptak er mottatt. Kandidatens ansettelse i virksomheten skal være på plass ved prosjektets oppstart og når kontrakt signeres av Forskningsrådet, og kandidatens arbeidsforhold skal være i tråd med norsk lovverk. Forskningsrådet aksepterer at den offentlige virksomheten eventuelt velger å stille rimelige krav om bindingstid for kandidaten etter fullført doktorgrad.

Den offentlige virksomheten og gradsgivende institusjon må inngå en skriftlig samarbeidsavtale. Denne avtalen må inneholde følgende punkter:

 • Veilederne fra både virksomhet og gradsgivende institusjon skal spesifiseres
  med navn og arbeidsgiver.
 • Det skal framgå at kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved henholdsvis
  virksomheten og gradsgivende institusjon.
 • Eventuell arbeidsplikt utover og etter endt doktorgradsstudium må være
  avklart.
 • Kostnadene som vil bli fakturert fra gradsgivende institusjon til den offentlige
  virksomheten skal framgå.
 • Spørsmål om rettigheter må være avklart.
 • Avhandlingen skal forsvares offentlig.
 • Avtalen skal ikke hindre kandidaten i å publisere resultatene og disputere på
  grunnlag av dem.

Samarbeid mellom flere offentlige virksomheter

Offentlig sektor-ph.d. er i utgangspunktet rettet mot enkeltvirksomheter. Det er likevel mulig for flere virksomheter å gå sammen om å finansiere en offentlig sektor-ph.d., men kravene i utlysningen gjelder også her. I tillegg må følgende krav være tilfredsstilt:

 • Én virksomhet må stå som søker, og kandidaten skal være ansatt i denne
  virksomheten.
 • Alle parter i samarbeidet må inngå en forpliktende samarbeidsavtale hvor alle
  relevante forhold avklares.

Forutsetning for støtte

Denne ordningen åpner ikke for statsstøtte, og foretak kan derfor ikke søke midler eller inngå som samarbeidsparter i prosjektet. Med "foretak" mener vi her en aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. En og samme aktør kan være både foretak og ikke foretak:

Dersom aktøren (her den offentlige virksomheten) driver noe økonomisk aktivitet, er man et foretak for denne delen av sin virksomhet. For den delen av virksomheten som ikke består i å tilby varer eller tjenester i et marked, er den offentlige virksomheten ikke å anse som et foretak. Forskningsrådet finansierer kun Offentlig sektor-ph.d.-prosjekter som er tilknyttet virksomhetens ikke-økonomiske aktivitet, og virksomheten må ha etablert et klart regnskapsmessig skille mellom sin økonomiske og sin ikke-økonomiske aktivitet.

For å kunne søke om støtte fra Offentlig sektor-ph.d. er det i tillegg et krav fra Forskningsrådets side at den eventuelle økonomiske aktiviteten til prosjektansvarlig virksomhet ikke overstiger 20% av virksomhetens totale aktivitet.

Hva kan støtten dekke?

Forskningsrådet skal gjennom Offentlig sektor-ph.d.-ordningen bidra til å dekke kostnader direkte knyttet til gjennomføringen av doktorgradsprosjektet. Dette inkluderer:

 • lønn og personalkostnader for kandidat
 • lønn og personalkostnader for intern veileder
 • det som eventuelt skal betales til gradsgivende institusjon
 • andre driftskostnader som laboratorieforsøk, litteraturinnkjøp, konferansereiser etc.

Direkte innkjøp av utstyr kan ikke inkluderes i budsjettet.

Den maksimale støtten fra Forskningsrådet er 50 % av gjeldende stipendsats for doktorgradsstipend på søknadstidspunktet gjennom prosjektperioden. Tabellen nedenfor viser maksimalt støttebeløp fra Forskningsrådet per år, altså 50 % av Forskningsrådets satser for doktorgradsstipend. Støtten fra Forskningsrådet kan imidlertid ikke overstige 50 % av de totale, godkjente prosjektkostnadene. Støttebeløpet fra Forskningsrådet forutsetter altså at de totale prosjektkostnadene er minst dobbelt så høye som støttebeløpet fra Forskningsrådet.

  2019 2020 2021 2022 2023
3-årige prosjekter 547 500 562 500 578 000 593 500 610 000
4- årige prosjekter 410 625 421 875 433 500 445 125 457 500

Støtten fra Forskningsrådet gis ikke som en rundsumsbevilgning, men er basert på faktiske prosjektkostnader. Støtten gis ikke som personlig stipend til kandidaten, men som prosjektstøtte til den offentlige virksomheten.

Viktig informasjon om budsjettet

Virksomheten må sette opp et reelt budsjett som viser alle kostnader knyttet til gjennomføringen av doktorgradsprosjektet. Det er kun kostnader til doktorgradsprosjektet som skal tas med, andre tilgrensende eller overordnede FoU-aktiviteter i virksomheten skal ikke inkluderes i budsjettet. Det er utarbeidet en mal for budsjettet, se "Mal for budsjett" i høyre marg. Vi oppfordrer til at dere benytter denne malen når dere lager budsjettet til et OFFPHD-prosjekt. Utfylt budsjettmal skal ikke sendes inn som vedlegg til søknaden.

Bruk "Mal for budsjett" for beregning av prosjektkostnader. I "Mal for budsjett" skal det angis hvilke personer fra den offentlige virksomheten som er inkludert i beregningen av kostnadene og hvilke timesatser som er brukt i beregningen. Personer fra virksomheten som kan inkluderes i kostnadsberegningen vil som oftest være kandidaten, mentor/veileder og/eller prosjektleder. Kostnader påløpt før prosjektstart dekkes ikke.

I det elektroniske søknadsskjemaet angis samlede kostnadstall for prosjektet. Alle kostnadsposter i kostnadsplanen skal spesifiseres, det vil si at man skal oppgi hva som er inkludert i kostnadsberegningen, helt ned på timesats og antall arbeidstimer for kandidat og intern veileder. I posten "Personal- og indirekte kostnader" skal du føre kostnader tilknyttet de interne prosjektdeltakerne: lønn, kontorhold, arbeidsgiveravgift og lignende. Personal- og indirekte kostnader beregnes i en timesats for hver prosjektmedarbeider i virksomheten. Ta alltid utgangspunkt i faktiske kostnader. Kostnader som gradsgivende institusjon fakturerer den offentlige virksomheten, fører du også under posten "Personal og indirekte kostander".


Vær oppmerksom på:

 • Prosjektansvarlig (den offentlige virksomheten) skal føre et eget
  prosjektregnskap over prosjektfinansiering og prosjektkostnader.
  Prosjektfinansieringen og prosjektkostnadene skal framgå av prosjektansvarliges offisielle regnskap og skal være grunnlag for
  regnskapsrapport. Regnskapsføringen skal holdes løpende à jour. Opplysninger som har betydning for utarbeiding av pliktig rapportering, som framdrifts- og sluttrapportering, skal uansett være registrert innen de tidsfristene som gjelder for slik rapportering.
 • Finansieringen fra Forskningsrådet kan ikke overstige 50 % av godkjente,
  regnskapsførte kostnader. Dersom regnskapsførte kostnader ved årsoppgjøret blir lavere enn budsjettert, kan Forskningsrådets utbetaling begrenses til maksimalt 50 % av prosjektkostnadene.

Forskningsrådet anbefaler søker å kontakte virksomhetens lønns- eller økonomiavdeling for å utarbeide budsjettet.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig virksomhet oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.