TALIS 2018 viser at norske ungdomsskoler kjennetegnes ved gode personlige relasjoner og god klasseledelse.

For eksempel svarer lærerne at i gjennomsnitt går 82 % av en typisk undervisningsøkt med til undervisning og læring. Dette skiller seg fra situasjonen i flere andre land hvor utviklingen har gått i motsatt retning og fra tidligere TALIS-rapporteringer. De første hovedfunnene viser også at norsk ungdomstrinn har en mer læringsfremmende vurderingspraksis enn tidligere.

Et funn som gir grunn til bekymring er at det er svak oppfølging av nyutdannede lærere. Kun hver fjerde lærer med 5 års erfaring eller mindre svarer at de som nyutdannet deltok i et introduksjonsprogram som nytilsatt i skolen, og kun hver sjette nyutdannet lærer har en veileder til å støtte seg.

Skoleledere melder om et stort behov for å bedre sin kompetanse innen lokalt læreplanarbeid og observasjon av undervisning, hvordan de kan fremme samarbeid mellom lærere og gi konstruktive tilbakemeldinger. Lærere melder om behov for bedre kunnskap om bruk av teknologi i undervisningen og bedre kunnskap om undervisning av elever med særlige opplæringsbehov.

Om undersøkelsen

OECDs Teaching and Learning International Survey (TALIS) er en internasjonal komparativ undersøkelse blant lærere og skoleledere. Studien kaster lys over temaer og forhold som anses som sentrale for undervisning og læring på ungdomstrinnet, som blant annet kompetanseutvikling, undervisningssyn og vurderingsformer, skolemiljø og skoleledelse. Kunnskapsdepartementet har bestemt at Norge skal delta i TALIS, og undersøkelsen er sentral i norsk policyutforming for skolen.

TALIS-undersøkelsen ble gjennomført for tredje gang våren 2018 på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. 48 land deltok. I Norge har 162 rektorer og 4154 ungdomsskolelærere fullført spørreundersøkelsen. Svarprosenten for lærere var på 82 %.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo har ansvaret for gjennomføringen og rapporteringen, med Inger Throndsen som prosjektleder og Julius K. Björnsson som deltaker. Tone Cecilie Carlsten fra NIFU deltar i samarbeid med ILS. Hun har også deltatt i TALIS 2008 og TALIS 2013.

Når det gjelder TALIS 2018, har OECD besluttet å dele rapporteringen av resultater i to separate utgivelser. Den første delen av den internasjonale rapporten lanseres nå i juni 2019 samtidig med denne norske kortrapporten. Den andre delrapporten med resterende norske resultater vil bli offentliggjort i mars 2020.

Besøk prosjektets nettside.

Første kortrapport kan lastes ned her.