Lillian Gran disputerer med en kvalitativ studie av digitalisering og identitetsarbeid i skolen.

Dannelsesbegrepet har behov for å rekonstrueres når det gjelder handlinger i det digitale viser studien til Gran. Foto : Privat.

Høgskolelektor Lillian Gran disputerer ved ph.d.-programmet barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet sitt studiested på Hamar 30. september.

Vi har de siste årene sett en stadig økene bruk av IKT i skolen. De fleste barna har tilgang til mobil, nettbrett og/eller datamaskin store deler av døgnet, noe som har betydning for de tradisjonelle dannelsesprosessene i skolen. Det er nettopp begrepet digital dannelse som står i sentrum for doktorgradsarbeidet til Gran, som har gjennomført en kvalitativ studie av digitalisering og identitetsarbeid i skolen.

- De digitale utfordringene øker stadig, så det er nå ekstra viktig at barn og unge utvikler digital dømmekraft og reflekterer over egen identitetsutvikling i og utenfor den digitale arenaen. Mye av dette arbeidet bør gjøres på skolen, sier Gran.

Med digital dannelse menes i denne sammenheng en mellommenneskelig overordnet kompetanse barn og unge må utvikle for best mulig å mestre mulighetene og utfordringene som møter dem i ulike kontekster i dagens digitale samfunn.

- Litteraturstudien viser at digital dannelse ikke er et nytt fenomen, men mer et utvidet perspektiv ved dannelsesoppdraget som skolen alltid har hatt. Men dette opprinnelige dannelsesoppdraget i skolen virker å være uklart da teknologien virkelig slo gjennom, sier Gran.

Et av de viktigste funnene i studien er at dannelsesbegrepet har behov for å rekonstrueres når det gjelder handlinger i det digitale. I tillegg mener hun at digital dannelse som en interkulturell kompetanse ikke samsvarer med dagens kunnskapssyn med et stort fokus på effektivisering, resultat og læringsutbytte.

- Dannelsesbegrepet bør i større grad omhandle demokrati og utdanning, med fokus på at individets egne medieerfaringer er en del av deres identitetsutvikling, sier Gran.

Elevene gir uttrykk for at de opplever å ikke være delaktige eller bli hørt når det gjelder utnyttelse av deres digitale ferdigheter, deres opplevelse av digital mobbing og digitale konflikter.

- Studien viser at det ikke eksisterer et systematisk arbeid relatert til elevenes bruk av IKT og hvordan dette igjen påvirker deres dannelse og identitetsutvikling. Det er tydelig behov for tettere samarbeid mellom skole og hjem relatert til elevenes digitale handlinger i og utenfor skolen, sier Gran.

Litteraturhenvisninger

Gran, L. (2016). Sammenhengen mellom dannelse og kompetanse: Elevens metakognitive læringsprosess, Tidsskriftet læring og medier (LOM),9 (15), doi.org/10.7146/lom.v9i15.23367

Gran, L. (2018). Digital dannelse: En overordnet, interkulturell kompetanse: en systematisk litteraturgjennomgang av dannelse i kunnskapssamfunnet. Norsk pedagogisk tidsskrift, 3(102), 214-246. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2018-03-03

Gran, L. (2019). Digital Bildung from a teacher´s perspective, Nordic journal of studies in Educational Policy, 5 (2),104-113.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20020317.2019.1615368

Gran, L., Petterson, D. & Mølstad, E. C. (2019). Digital Bildung: Norwegian students ‘understanding of teaching and learning with ICT. Nordic Journal of Digital Literacy, 14(01-02), 23-36. https://doi.org/https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2019-01-02-03