Ønsket om å bli dyktigere til å hjelpe og støtte elevene er den viktigste grunnen til at lærere vil engasjere seg i utviklingsarbeid i skolen.

Klasseledelse omfatter lærerens støtte til elevenes faglige utvikling samt støtte til å utvikle gode relasjoner til elevene, og mellom elevene.

Lederskap i klasserommet omfatter også utvikling av strukturer og rutiner i klasserommet som skaper gode, trygge og forutsigbare læringsmiljø.

– Lærerne svarer at de i stor grad ønsker å utvikle seg innen klasseledelse for elevenes skyld. I tillegg synes de det er viktig med profesjonell utvikling, sier Ksenia Solheim som har publisert en vitenskapelig artikkel om emnet.

Ønsket utvikling for elevenes skyld

I studien ble 76 lærere i grunnskolen spurt om deres motivasjon for å utvikle seg innen klasseledelse.

De svarte alle at det ble opplevd som meningsfylt med selvutvikling innenfor dette området, og at det var gunstig for elevene at de lærte mer om dette.

– Svært mange av lærerne rapporterte om at de fokuserte på elevene sine, og at dette gav dem motivasjon til å bli dyktigere, så de kunne hjelpe elevene til å utvikle seg. De ønsket altså å utvikle seg fordi de mente elevene kunne få utbytte av det, sier Solheim.

En lærer sier det slik: «Jeg er motivert til å lære om klasseledelse fordi jeg har erfart at gode klasseromsinteraksjoner kan ha en stor innvirkning på elevers læring. I tillegg hjelper det å bygge et godt forhold med hver enkelt elev – noe som er viktig for hvordan de trives på skolen.»

Motiverende å utvikle seg

Lærerne i studien anså det som viktig å få økt kunnskap om ulike aspekter av klasseledelse. De lærerne som ønsket å utvikle seg innen dette, hadde stor tro på at lærerens ledelse i et klasserom kunne og ville være en arena for konstant utvikling.

Svært mange av lærerne rapporterte også om at deres motivasjon for å lære om klasseledelse var å utvikle egne ferdigheter og kunnskap – for å kunne bli en bedre leder og lærer.

En lærer i studien sier dette om egen motivasjon:

«Det er fantastisk å ha en mulighet til å bli en god rollemodell for elevene og til å bli en person som ser dem og hjelper dem. Jeg synes det er motiverende å utvikle meg selv som lærer.»

– Denne studien viser at jo mer kunnskap lærere har om klasseledelse, jo bedre blir elevenes læringsutbytte, sier Solheim.

Trenger mer enn motivasjon

Deltagerne i studien beskrev en god lærer som en trygg, forutsigbar, positiv voksen som har kontroll, og er oppmerksom på valgene hun eller han tar.

En god lærer er også en som har et godt forhold til sine elever bygget på respekt. Å forstå disse sidene ved opptredener i klasserommet – som flere av lærerne følte de manglet kompetanse på – motiverte mange av dem til å utvikle egen kunnskap om klasseromsledelse.

– Lærene var i stor grad opptatt av elevfokuset, og mente at en effektiv time var en time der studentene var involverte og oppmerksomme – og der de etterpå hadde en god følelse av å ha lært noe nytt. Å lære om klasseledelse for å kunne forbedre elevenes deltagelse, læringsprosesser og læringsutbytte, var viktig for lærerne, sier Solheim.

Hun mener det er kombinasjonen av alle aspektene ved klasseledelse som vil sørge for at lærere kan nå nye høyder og forbedre kvaliteten av læringsprosessen. Hun mener denne studien også viser at lærere trenger mer enn bare motivasjon for å lære om dette.

– De trenger strategier og kunnskap om hvordan de kan implementere den nye kunnskapen i praksis, sier Ksenia Solheim.

Litteraturhenvisninger

Ksenia Solheim: Teachers’ Aspirations to Improve their Classroom Interaction. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2019. Doi.org/10.26803/ijlter.18.6.9