Skal elevers læring forbedres, må lærerne jobbe i team som styrker arbeidet i klasserommet.

Illustrasjonsfoto: Yina Chan, OsloMet

Lærerne har fått mange tilbud om kompetanseheving de siste årene. De er blitt sendt på kurs og vært samlet til faglige seminarer ved universiteter og høgskoler. De har fått nye ideer og hatt inspirasjonsmøter på egen skole, men evaluering viser at kompetansehevingen ofte ikke er forankret i klasserommet.

Klasserommet har ofte ikke vært brukt som læringsarena. Det har vært lite anledning for lærerne til å reflektere over innholdet i egne timer.

Ved å studere hva som skjer i klasserommet, og lage en systematikk som bevisstgjør lærerteamet på hva undervisningen gjør med elevers læring, kan lærerne selv forske på egen praksis.

– Gjennom metoden Lesson Study lager lærerne sammen et forskningsprosjekt og forsker på egen undervisning i timene, sier universitetslektor Lisbeth Elvebakk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning.

– Tre til fire lærere går sammen og planlegger en økt der en av dem underviser og de andre observerer hvordan undervisningen virker inn på elevene, sier kollega og studieleder Nanna Paaske.

Sammen har de skrevet boka Med et skjerpet blikk på elevers læring – en håndbok i Lesson Study. Metoden Lesson Study kommer opprinnelig fra Japan, men er videreutviklet i USA.

Blikket utenfra

Et eksempel på teamarbeid kan være bruk av nettbrett i undervisningen. Når en lærer underviser, kan kollegaer observere hvordan elevene arbeider, hvordan de finner ressurser på nettet og hvem som er aktive og passive i timen.

– Som lærer trenger du ofte et kritisk utenfrablikk når du underviser i klasserommet, sier Paaske.

– Læreren er veldig tett på elevene, og klarer ikke alltid å få med alt som skjer. Teamet kan sammen øve seg på å bli dette utenfrablikket.

– Dette teamarbeidet må forankres hos ledelsen ved skolen. Det må planlegges, og det kan settes av tid til å gjennomføre slike økter en gang i semesteret. Å observere hverandre og reflektere rundt hva som skjer, kan være effektiv bruk av fellestid på skolen.

Økta som lærerne har planlagt sammen, kan senere gjentas i en annen klasse med litt justeringer, og lærerne kan observere hvordan det virker i ulike klasserom.

Teamet kan være knyttet til et spesielt fag eller en mer generell problemstilling som hvordan man best støtte de svake elevene.

Lisbeth Elvebakk og Nanna Paaske. Foto: Kari Aamli

Googlet fram forfatterne

Både Elvebakk og Paaske har jobbet med Lesson Study i grunnskolen og videregående skole før de startet ved lærerutdanningen. Her holdt de en forelesning på et internt kurs, som også hadde en blogg. Forlaget leste bloggen, og nå er forelesningen utvidet til en håndbok for lærere, lærerutdannere og skoleledere.

–Teamarbeidet må forankres der læreren kjenner at skoen trykker, sier Paaske.

– Samtidig må ledelsen la teamutviklingen skjer over flere år, gi lærerne frihet og rydde timeplanen. Det må bli en del av kulturen ved skolen og settes inn i langtidsplaner.

– Fellestid brukes ofte til praktisk arbeid på skolen, men den kan også brukes til dialog om læring i fag, sier Elvebakk.

– Ved å samarbeide i slike team, kan døra også bli litt mer åpen til klasserommet, og det blir et felleseie at elevene skal lære.

Gjennom arbeidet finner teamet felles utfordringer og forsker på egen virksomhet, slik at de utvikler seg i fellesskap.

– De lærerteamene som tør å snakke om seire og nederlag i klasserommet, lærer mer og bygger en delingskultur til beste for elevenes læring. Dette kan også være bra for nye lærere som kan føle seg utrygge.

Ingen oppskriftsbok

Paaske og Elvebakk har ønsket å unngå en ren oppskriftsbok. De synliggjør hvordan Lesson Study kan gjøres og bruker en fortelling der dilemmaer drøftes underveis.

– Samtidig har vi gått til forskningen og skrevet inn hva som regnes som en god observasjon, refleksjon eller et lærende møte, sier Paaske. – Vi vet at det er mange dedikerte lærere ute i klasserommene.

– Vi ønsker at lærerne skal se hvor viktig jobb de gjør og trene seg på å se hva de har fått til i en hektisk hverdag. En god profesjonsutøver i klasserommet fanger opp det uventede og gjør endringer der og da slik at samspillet mellom lærer og elevgruppe fungerer. Vi ønsker å myndiggjøre klasseromslærerne som utviklingsagenter.

Begge lærerutdannerne håper å kunne bruke Lesson Study inn i lærerutdanningen og gjennom kompetanseheving av lærere på skoler.

Litteraturhenvisninger

Lisbeth Elvebakk og Nanna Paaske: Med et skjerpet blikk på elevers læring – en håndbok i Lesson Study, Fagbokforlaget, 2019