Samarbeidet med universitetsskolene om metoden Lesson Study viser at lærere ønsker muligheter til å bruke forskning aktivt som en del av sin praksis velkommen. Denne kompetansen bruker de i møte med lærerstudentene.

Universitetsskolesamarbeidet dreier seg om å utvikle gode arenaer for samspill mellom lærerstudenter, lærerutdanning og skole. I ett av prosjektene samarbeider lærerutdannere fra ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) med lærere fra universitetsskolene om å utforske «Lesson Study», en metode der lærere retter forskerblikket mot elevenes læring. Målet er å utvikle kvalitet i samtaler om læreres klasseromspraksis og elevers læring.

Flytter fokus fra læreres undervisning til elevens læring

– Prosjektet viser at den forskende tilnærmingen som Lesson Study-metoden innebærer, gjør samtalen om undervisning mer fokusert. Lærere observerer i felleskap elevers læring og respons på et planlagt undervisningsopplegg, sier prosjektleder Tove Seiness Hunskaar ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Lærerne i prosjektet har blant annet kommentert:

«Det er sjelden vi får tid til å observere og stille gode spørsmål i vår hverdag som lærere…»
«Det som er spennende med denne metoden er muligheten til å ta utgangspunkt i vår egen kompetanse og bygge den videre…Det burde skje mer.»

– Vi vet at lærerstudenter og nyutdannede lærere bruker tid på flytte fokus fra seg selv og gjennomføring av planlagt undervisning og over på elevene, sier Hunskaar.

Hun påpeker at å vende forskerblikket mot egen undervisningspraksis er i tråd med målene for forsknings- og utviklingsbasert (FoU) lærerutdanning.

– Samtidig utfordrer denne måten å jobbe på vanlige praksiser i skolehverdagen, der læreres daglige samtaler om undervisningen ofte dreier seg om å finne løsninger på akutte utfordringer, og svarene baseres på læreres egne erfaringer. I arbeidet med Lesson Study ser vi at samtalene går ut av problemløsningsmodus og blir mer utforskende. Samtalene preges i større grad av systematisk observasjon og nyere forsking som lærerne leser i forbindelse med utviklingsarbeidet.

Prosjektlederen forteller at denne problemstilligen også ofte preger veiledningssamtaler studenter og veiledere imellom, da studenter ofte ønsker en løsning der og da.

– Vi jobber mye med å utvikle praksisdelen i lektorprogrammet på Universitetet i Oslo. Her kan Lesson Study gi et viktig bidrag gjennom å gripe tak i kjernespørsmålet for lærere: elevenes læring. Dermed legger vi grunnlaget for kontinuerlig, forskningsbasert, profesjonell utvikling hos kommende lærere.

Utforsker sentrale problemstillinger

Utviklingsarbeidet foregår ved at lærerne får innblikk i metoden gjennom samlinger på campus. Deretter gjennomfører de selve arbeidet i eget klasserom. Når så lærerstudentene har praksis på universitetsskolene tas studentene med i arbeidet med Lesson study. Arbeidet med metoden dokumenteres og forskes på fra instituttets side. Medvirkende observasjon og intervjuer gir blant annet forskerne anledning til å utforske sentrale problemstillinger knyttet til:

  • Samarbeidslæring i praksisfelleskap
  • Samspillet mellom erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap som utfolder seg i partnerskap mellom universitet og skole

Fra individorientere til kollektive læringsprosesser

Intervjuer og observasjoner fra den første fasen i samarbeidsprosjektet indikerer at lærerne opplever at tilnærmingen tilfører kvalitet til samtalene mellom kolleger.

Hunskaar forklarer at samarbeidet om Lesson Study også gir et viktig bidrag i  form av trening i å planlegge undervisning sammen i team, og kollektivt lete etter indikasjoner på at elevene lærer. Dette vises også i tilbakemeldingene i ettersamtalene mellom lærerne:

«..vi har sjelden brukt samarbeidstiden så konstruktivt..»

«.. Dette er deling satt i system som åpner for dypdykk i spørsmål vi stiller til egen klasseromspraksis.. Dette er også nyttig for lærerstudentene våre..»

«Lesson Study-syklusene gir anledning til å lære sammen og hente inspirasjon på tvers av klasserom og fagteam på nye måter»

Forskning og utvikling hånd i hånd

Behovet for å tette gapet mellom teori og praksis gjennom partnerskap mellom lærerutdanning og skole er godt dokumentert. Samtidig er det få studier som pakker opp hva som skjer når ulike aktører, kunnskapsformer og aktivitetssystem skal spille sammen på nye måter.

– Samarbeidet med universitetsskolene har blitt omtalt som en av kronjuvelene i ProTeds arbeid, forteller seniorrådgiver ved senteret Tone Malmstedt Eriksen.Tone Malmstedt Eriksen

– Gjennom denne måten å utforske nye arbeidsmåter på lærer vi mye om hva som skal til for å bringe lærerprofesjonen og lærerutdanningen videre. I dette prosjektet går forskning og utvikling hånd i hånd.

FoU-samarbeidet mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og universitetsskolene gir gode  innspill til  både videreutvikling av universitetsskolekonseptet som partnerskapsmodell og utviklingen av  nye metoder for samarbeid. 

– Skolenes arbeid med forskningsspørsmål rammer inn utfordringer fra klasserommet på nye måter, avslutter Hunskaar.

– Dette medfører læring både for skolene og for oss som lærerutdannere. 

Funnene det refereres til i denne artikkelen baserer seg på første fasen av Lesson Study-prosjektet, der det jobbes med å bygge kompetanse både i lærerutdanningen og skolene. I neste fase tas lærerstudentene med i utprøving av metoden. Alle studentene i lektorprogrammet har praksis ved en av universitetsskolene en gang i studieløpet.

Litteraturhenvisninger

Hunskaar, Tove Seiness; Borge, Inger Christin (2015). Ønsker du å utvikle matematikkundervisningen din?. I: Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15- 025. s. 99-110
UiO.

Lund, Andreas & Eriksen, Tone Malmstedt (2016). Teacher Education as Transformation: Some Lessons Learned from a Center for Excellence in Education . Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 10(2), s 53- 72