Stort læringstrykk i teoretiske fag er den viktigste årsaken til at fysisk aktivitet ikke prioriteres i skolen utenom kroppsøvingstimene. Det viser doktorgradsarbeidet til Ingrid Skage som disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap

Ingrid Skage disputerer onsdag 28. oktober.

Fysisk aktivitet er ikke bare bra for elevenes helse og trivsel. Det virker også motiverende og stimulerer til læring, Det er derfor stor enighet om at fysisk aktivitet bør prioriteres i skolen også utenom kroppsøvingstimene, såkalt fysisk aktiv læring.

Men virkeligheten er en annen, viser Ingrid Skages doktoravhandling ved Universitetet i Stavanger.

Blant annet rektors holdning er avgjørende for om og i hvor stor grad, skolen tilbyr fysisk aktivitet i andre fag enn kroppsøving.

Intervjuer Skage gjorde med rektorer viste at rektorene var positive til økt fysisk aktivitet i skolen.

Rektor og skoleeiere

– Men i praksis ble arbeid med grunnleggende teoretiske ferdigheter som regning, skriving og lesing prioritert, sier Skage som mener det er svært viktig at rektorer er på banen her og prioriterer fysisk aktiv læring.

Men rektorene trenger også støtte oppover i systemet:

– At skoleeier involverer seg og støtter opp under endringsprosessen kan være avgjørende for om fysisk aktiv læring blir prioritert som innsatsområde i skolen, sier Skage.

Motiverte lærere

Det er også viktig at lærerne er motivert for å bruke fysisk aktiv læring, oppdaget forskeren.

For at fysisk aktiv læring skal bli en naturlig del av undervisningen, må lærerne oppleve at de fysiske aktivitetene er bra for elevenes læring og ikke bare er en tilleggsaktivitet som gir bedre helse og trivsel hos elevene.

Begeistring smitter

I arbeidet med doktorgraden har Ingrid Skage intervjuet både elever, lærere og rektorer.

Hun fant blant annet at når lærere bruker fysisk aktivitet i undervisningen i skolefag som matematikk, norsk og engelsk, får elevene variasjon i en ellers stillesittende skolehverdag.

Det virker også positivt på klassemiljøet og elevene verdsatte å samarbeide med hverandre.

Elevenes begeistring for aktivitetene smittet også over på lærerne:

– At elevene tydelig setter pris på å bruke fysisk aktivitet ikke bare i kroppsøving, men også i andre fag, er viktig for lærernes motivasjon for å bruke fysisk aktivitet i undervisningen i disse fagene, poengterer Skage.

Hva kan gjøres?

For at en endring av lærernes undervisningspraksis på dette området skal vare over tid, må de få tilstrekkelig opplæring i det å kombinere fysisk aktivitet med fag.

Skage mener opplæringen bør ha som mål at lærerne utvikler eierskap til fysisk aktivitet som pedagogisk praksis. Det kan oppnås ved at lærere samarbeid, trener og reflekterer over hvordan fysisk aktiv læring kan bidra til elevenes læring.

Hun peker også på at endring av en praksis som har satt seg kan være krevende. Derfor bør det vurderes å inkludere fysisk aktiv læring i lærerutdanningen.

Overføre metoder fra teorifag?

Skages doktorgradsarbeid inngår i prosjektet «Aktiv skole», et samarbeid mellom Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger. Målet er å bidra til at elever får en variert og fysisk aktiv skolehverdag

Skage ser et håp i at skolemyndighetenes føringer på læringstrykk gjenspeiles i skolens prioriteringer.

– Det gir en viss optimisme med tanke på hvordan et tilsvarende læringstrykk på fysisk aktiv læring kan føre til en varig endring av lærernes undervisningspraksis, sier hun.

Litteraturhenvisninger