Opplever ansatte at det er viktig at nettopp de er til stede for barna i barnehagen, vil det føre til mindre sykefravær, skriver Andreas Lund Moseid.

Mange barnehager sliter med høyt sykefravær. Hvorfor er det slik? Er det på grunn av at vi som er ansatt i barnehagen er eksponert for store mengder bakterier, snørr og rennende neser? Det mener mange. I mine snart seks år som styrer har jeg erfart at dette langt ifra er den eneste grunnen til et høyt sykefravær.

Barna trenger deg

Høyt tempo, press og krav fra mange hold spiller absolutt inn og er viktig å ta med i beregningen. Barna i barnehagen trenger nærværende, påloggede voksne som møter dem hver dag. Derfor bør nærværsarbeid i barnehagen prioriteres hos barnehageledere. Å gjøre noe med korttidsfraværet i en barnehage er absolutt mulig.

Det handler i stor grad om hvor mye vekt lederen legger på nærværsarbeid. Med nærvær mener jeg tilstedeværelse på arbeidsplassen. Barna i barnehagen trenger å vite at det er nettopp deg som møter dem i garderoben, ikke «Knut» fra vikarbyrået. Knut kan være super, men Knut kjenner ikke barnet like godt som det jeg gjør. Knut vet ikke hvordan du trenger å bli møtt, eller hvordan pappaen din trenger at jeg møter han. Det vet jeg.

Fem veier til mer nærvær

Så hvordan arbeider man med nærvær i barnehagen? Her kommer fem punkter jeg har sett at fungerer.

  1. Fokus. Fokuser på dem som allerede er nærværende. Vi må ikke glemme dem som allerede alltid er på jobb. Disse er bærebjelkene i arbeidet som nå skal gjøres.

  2. Få alle med! Hele personalgruppen må med i arbeidet med nærvær. Sammen setter vi oss realistiske mål, og sammen setter vi tiltak.

  3. Fokus på nærvær, ikke fravær. Nærvær er et mer positivt ladet uttrykk. En ansatt har ikke ti prosent sykefravær, han eller hun har nitti prosent nærvær.

  4. Rutiner. Det innarbeides felles rutiner ved sykefravær. Når og til hvem melder man fravær, og hvem hjelper ved eventuelt fravær. Egne strategier ved fravær utarbeides.

  5. Dann en «nærværsgruppe» på tvers av avdelingene. Denne bør bestå av noen med høyt nærvær, noen med lavt nærvær og tillitspersoner i personalgruppen. I denne gruppen bør fokuset være på hva de som jobber på gulvet, ser er de viktigste og mest bærekraftige tiltakene å sette inn. De som sitter i denne gruppen, kjenner miljøet, kulturen, reglene og kutymene best. De må med.

Lederen må følge opp

Den kanskje aller viktigste faktoren for at nærværet i barnehagen skal øke, er at lederen følger opp disse punktene og selv er en god rollemodell. Leder må være til stede, pålogget og jevnlig evaluere og følge opp tiltakene. Et høyere nærvær skaper bedre kvalitet i det pedagogiske arbeidet. Det skaper et bedre arbeidsmiljø, og trygghet, og det skaper tid og rom for de ansatte til å jobbe med utvikling. Søkelyset blir ikke på å få dagen «til å gå», men på å skape gode, utviklende og lærerike aktiviteter for barnehagebarna. Har dere tid til å vente med å sette i gang?