For at alle elever skal ha utbytte av matematikkundervisningen, må du som lærer legge til rette for at elevene får mulighet til å tenke, drøfte og resonnere omkring matematiske begreper, problemer og løsningsstrategier. Gjennom matematiske samtaler blir læreren kjent med elevenes tenkning.

Du kan legge til rette for gode samtaler ved å stille åpne spørsmål som inviterer elevene til å dele sine strategier:

 • Hva har du/dere funnet ut?
 • Har noen funnet ut noe annet?
 • Hvordan fant du/dere det ut, hvordan gjorde du (dere)?
 • Fant noen av dere det på en annen måte?

Se hvilke strategier disse elevene bruker i divisjonen 56 : 8:

Tips til hjemmeskole

Del inn elevene i mindre grupper og gi hver gruppe en av disse oppgavene:

 • I en klasse er det 20 elever. Etter gymtimen stikker seks av elevene ned til vannet for å bade. Hvordan vil du finne ut hvor mange prosent av elevene i klassen det var som dro for å bade?
 • Sant eller usant? Begrunn svaret.
  24% av 25 000 kr er det samme som 25% av 24 000 kr
  La elevene presentere sin løsningsstrategi under et digitalt møte, enten i gruppen eller sammen med hele klassen.

Hadde du forutsett alle elevstrategiene?

Klassen som elsket å bade

En praksisfortelling av Svein Anders Heggem

En liten klasse på 20 elever elsket å bade. Etter gym-timene badet så godt som alle elevene i tjønna like nedenfor skolen. Etter høstferien kom væromslaget med vind, regn og lavere utetemperatur. Antall elever som nå badet ble redusert til 6 elever første gym-time etter ferien. Etterpå ble elevene utfordret på å finne ut hvor mange prosent av hele klassen som badet denne dagen og hvordan de kom frem til en løsning:

 • En sa at 20 elever er 1/5 av hundre, så for å få «det opp til» hundredeler må jeg gange med 5. Da må jeg også gange 6 med 5 og det blir 30 prosent.
 • Enn annen sa 6 av 20 er det samme som 3 av 10, og det vet jeg er 30%
 • En tredje tilføyde . . «ja, for da ganger du 3 og 10 med 10 for å få prosent».
 • En fjerde sa at 20 elever er 100%, da er 2 elever 10% og da blir 6 elever 30%.
 • En siste elev sa 6 delt på 20... 6 delt på 2 er jo 3 så da blir det 0,3. det vet jeg er 30% fordi det er på tidelsplassen.

En prosentoppgave jeg har gitt elever i dette arbeidet er å finne 24% av 25 000 kr.

Elever kommer da med flere interessante strategier som at 10% er jo 2 500 kr og 20% er jo da 5 000 kr, 2% er da 500 kr og 4% er det dobbelte 1000 kr, så da blir det 6 000kr.

Andre vil halvere 50% er 12 500 og 25% er 6 250 kr. Så trekker man fra 1%, 250 kr slik at det blir 24%, og får 6 000kr.

Da jeg var elev i skolen for lenge siden, lærte vi uforståelige regler som «faktorenes orden er likegyldig». Det var mer en mystisk formular den gang, men nå: Hvis ikke elevene selv kommer med denne strategien, spør jeg: Er 24% av 25 000kr det samme som 25% av 24 000 kr? Da er det alltid noen som umiddelbart sier: «Da blir det lett for 25% er jo ¼ av 24 000 ……»

Underveisvurdering: Læreren vil oppleve denne måten å undervise på som givende og berikende. Du vil få et større innblikk i elevenes tanker, forståelse og regneferdigheter. Du vil få mye konkret innsikt i elevens kompetanse og hva eleven kan bygge videre arbeid på. Gi eleven kort, konkrete og konstruktive tilbakemeldinger. Det tar ikke lang tid, men er veldig verdifullt og motiverende for elevens videre arbeid. Avslutt gjerne økta med at eleven får tenke igjennom og sette ord på en-to strategier som de fikk i «sin verktøykasse med strategier» i dag, la de så forklare dette for læringsvennen sin og reflektere over hvorvidt dette er meningsfullt å kunne.

Læreplanen legger vekt på at elevene skal kunne forklare, resonnere og argumentere.
I løpet av samtalen har du gode muligheter for undervegsvurdering. Du kan observere elevenes strategier gjennom valg av representasjoner og språkbruk, for eksempel bruk av matematiske begrep og symboler.

Lykke til!