Videreutdanningen som tilbys barnehagelærere og barnehagestyrere oppleves å svare til behov og ha høy kvalitet.

NIFU har ferdigstilt to rapporter om videreutdanning blant henholdsvis barnehagelærere og barnehagestyrere. Rapportene er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, og presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2021.

Deltakerundersøkelsen for barnehagelærere 2021 (NIFU-rapport 2021:18) har undersøkt barnehagelærernes opplevelse av videreutdanningen de har tatt. Videreutdanning for barnehagelærere reguleres av strategien Kompetanse for framtidens barnehage.

Studien viser at en svært høy andel av barnehagelærerne at videreutdanningen har hatt god kvalitet og at tilretteleggingen i barnehagen har vært god.

Andre hovedfunn:

  • Godt læringsutbytte til tross for koronapandemien. Flertallet gikk på studier som ikke opprinnelig var lagt opp som helt nettbaserte og som dermed fikk et ganske annet tilbud enn det de var forespeilet. Det virker likevel som at de fleste ikke har opplevd et nevneverdig tap av læringsutbytte.

  • I stor grad motiverte for å ta videreutdanning. Så å si alle uttrykker at de ønsket å ta videreutdanning for å lære mer og å utvikle seg som barnehagelærer.

  • Ni av ti vurderer kvaliteten på studiet som god eller svært god. Videre gir nesten samtlige uttrykk for at utdanningen har vært relevant for arbeidet i barnehagen.

  • Sterkt motivert for å ta i bruk det man har lært i eget arbeid. Så å si alle oppgir at de har forstått hvordan de skal bruke det de har lært i arbeidet, og over halvparten gir uttrykk for at medstudenter og de som underviser på studiet har vært viktige i arbeidet med å ta i bruk det de har lært.

Deltakerundersøkelsen for barnehagestyrere 2021 (NIFU-rapport 2021:19) har til hensikt å undersøke styrernes opplevelse av videreutdanningen de har tatt. Rapporten gjør rede for erfaringer med studiet og tilretteleggingen, og hvilket utbytte de opplever å sitte igjen med. I tillegg presenteres funn om betydningen av korona for videreutdanningen.

Noen hovedfunn fra rapporten:

  • Høy motivasjon for studiene. Å utvikle seg som leder og å bidra til god ledelse av barnehagen framstår som de viktigste grunnene til å ta videreutdanning.

  • Redusert læringsutbytte på grunn av korona. Svært mange oppgir at det ble færre fysiske samlinger enn planlagt, at mer av studiet har foregått på nett og at jobben deres som styrer har blitt travlere.

  • Svarer til styrernes behov. Et klart flertall av styrerne opplever at videreutdanningen har vært relevant for eget arbeid, at teori og praksis har vært kombinert på en god måte og at det faglige nivået har vært passe.

NIFU-rapport 2021:19

NIFU-rapport 2021:18