Utdanningsforbundet og Utdanningsforskning.no inviterer til forskningskafe om tema "lek" i Lærernes hus. Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap. Du kan følge arrangementet på denne siden.

Hva er lek, og og hvorfor er lek viktig? Hvordan kan lærere anvende og forholde seg til lek i skolen? Hva har seksårsreformen hatt å si for lekens plass i hverdagen til de eldste førskolebarna og de yngste skolebarna?

For å belyse disse perspektivene, og kanskje flere, har vi invitert tre forskere og en representant fra profesjonen. Alle fire vil delta i kafediskusjoner med de andre deltakerne, i etterkant av innledningene. Innledningene blir strømmet.

Følg arrangementet her:

Aslaug Andreassen Becher er dosent emeritus i pedagogikk ved OsloMet. Hennes forskningsområde de seinere årene har vært knyttet til lek i begynneropplæring, Hun vil innlede om lekens betydning for de yngste barna i skolen, der førsteklasserommets fysiske utforming kan være et viktig pedagogisk element for å muliggjøre ulike former for lek.

Elisabeth Bjørnestad er professor ved OsloMet. Hennes forskningsområder er barnehageforskning, klasseromsforskning, forskning på overganger mellom barnehage og småskole og småskoletrinnet. Elisabeth er leder av evalueringen av seksårsreformen 20 år etter, som ser på endringer fra reform 97 til fagfornyelsen. Hun vil presentere utvalgte funn fra første delrapport.

Per Brodal er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt har vært organisering av hjernens forbindelser. Han har omfattende undervisningserfaring for ulike faggrupper, og har særlig interessert seg for grunnleggende betingelser for læring. Brodal ledet innføringen av ny integrert og problembasert studieplan for medisinstudiet i Oslo. Han har skrevet flere lærebøker, blant annet klassikeren «Sentralnervesystemet» (2013) og «Lek og læring i et nevroperspektiv» sammen med Charlotte Lunde (2022). Han skal innlede om hvorfor det er så viktig å leke.

Emmy Elisabeth Haugen er utdannet førskolelærer i 1983 og har tatt videreutdanning i småskolepedagogikk ved Oslo Met. Hun har arbeidet 13 år i barnehage og i over 20 år som kontaktlærer på barnetrinnet ved Lysejordet skole. Hun skal innlede om hvordan hun legger til rette for spesielt rolleleken i skolen.