– Engasjement er ikke en gitt egenskap hos elever og kan påvirkes av blant annet omgivelsene og interaksjoner med læreren, sier stipendiat Ella Bjerga Pettersen som undersøker elevers engasjement i sin doktorgrad.

Målet med doktorgradsarbeidet til Ella Bjerga Pettersen er å utvikle ny forståelse av ulike sider ved elevers engasjement i skolen, og forhold som kan påvirke engasjement. Elisabeth Tønnessen/UiS

Doktorgradsprosjektet til Ella Bjerga Pettersen handler om å prøve ut og teste piloten til INTERACT-prosjektet, det som kalles VITE-intervensjonen (Videobased Improvement for Teachers). Målet er å utvikle ny forståelse av ulike sider ved elevers engasjement i skolen, og forhold som kan påvirke engasjement.

– Dette er et felt som interesserer meg. Jeg er selv utdannet lærer og har jobbet i skolen i et par år før jeg startet på doktorgraden, forteller Bjerga Pettersen.

Engasjement er ikke en gitt egenskap

Funn fra hennes forskning viser at elever i norske ungdomsskoler sitt engasjement varierer fra time til time. Dette betyr at engasjement ikke kan sies å være en gitt egenskap hos elever, men i stedet noe som kan påvirkes av omgivelsene, fag og interaksjoner mellom lærer og elev, forklarer stipendiaten.

– Engasjement er ferskvare, og noe man må jobbe for daglig.

Ella Bjerga Pettersen , stipendiat

– Det læreren gjør i den enkelte timen for å skape engasjement har betydning fordi engasjement er formbart og situasjonsbestemt. Lærer-elev interaksjoner som for eksempel fleksibilitet, autonomi og lederskap, elevsamarbeid, varierte læringsmetoder og tydelige mål for timen påvirker elevers engasjement positivt, forteller Bjerga Pettersen.

Hun mener forskningen hennes kan brukes til å motivere både lærere og elever samt andre som har interesse for skole og utdanning. Målet er at hun skal disputere for doktorgraden sin en gang i løpet av neste år.

– Engasjement er ferskvare og noe man må jobbe for daglig. Jeg håper at min doktorgrad kan bidra til at elever og lærere får mer kunnskap om dette temaet og at de kan få en forståelse for hvorfor elevengasjement er så viktig, forteller hun.

Viktig å skape engasjement

Et annet foreløpig funn fra hennes doktorgradsarbeid viser at det å legge til rette for læring ikke er det samme som å skape engasjement hos elever.

– For eksempel kan det å lytte til at læreren snakker store deler av timen være en mulighet for læring, men likevel være lite engasjerende. Vi tror dette handler om at aktivitetene også må ha en viss kvalitet som å bruke varierte læringsmetoder eller gi elevene valgmuligheter, sier hun.

Andre faktorer kan være å gi elevene mulighet til å samarbeide og at læreren er fleksibel med tanke på innspill fra elevene, eller prøver å knytte lærestoffet opp mot elevenes liv.

Litteraturhenvisninger

Pettersen, E. B., Ertesvåg, S. K., Pöysä, S., Vaaland, G. S., & Virtanen, T. E. (2023). Students’ situational engagement and its association with overall engagement: The application of the insitu instrument in the context of a Norwegian lower secondary school. Scandinavian Journal of Educational Research, https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2175245

Pettersen, E. B., Vaaland, G. S., Ertesvåg, S. K. & Virtanen, T. E. (2024). Student situational engagement and its associations with regard for adolescent perspectives, productivity, and instructional learning formats in the classroom [Manuscript submitted for publication].