Vurdering og dokumentasjon i svenske barnehager

Hvilke former for vurderinger og dokumentasjon av barn er blitt brukt og brukes i svenske barnehager, og hva slags utvikling har denne praksisen vært i gjennom?

Artikkelen i Nordisk barnehageforskning oppsummerer og diskuterer resultater fra studier av svenske barnehagers vurderings- og dokumentasjonspraksis. Professor Ann-Christine Vallberg-Roth har gått igjennom og sett på materialet fra flere ulike studier og diskuterer ulike former for dokumentasjon opp mot ulike analytiske begreper. Hvilke former av dokumentasjon og vurderinger er funnet i svenske barnehager?

Didaktisk perspektiv

Førskolelærere synes å veksle mellom ulike former for dokumentasjon og vurdering, inkludert summativ, formativ og andre vurderinger. Vallberg-Roth beskriver og drøfter dokumentasjons- og vurderingspraksisen i svenske barnehager fra et didaktisk perspektiv. Førskoler i både urbane og rurale kommuner er med i utvalget.

De siste årene har stadig flere OECD-land satt søkelys på kvaliteten i barnehage og førskole. En økende mengde forskning erkjenner at barnehagen gir en rekke fordeler, blant annet sosiale og økonomiske fordeler. I denne globaliserte sammenheng har dokumentasjonskravene økt for både for voksne og barn i den svenske utdanning.

Økt orientering mot dokumentasjonsbehov

Selv om reguleringen av foreldre og barns innflytelse på utdanning er styrket, er det ikke lenger mulig å høflig avslå å gi systematisk dokumentasjon for hvert førskolebarn og spore deres utvikling og læring.

Ann-Christine Vallberg-Roth peker på en trend mot en økt interesse for læring og kunnskap på en individuell vurdering og orientering mot dokumentasjonsbehov, hvor ansatte også opplever at dokumentasjon er et krav og ikke et valg. De grunnleggende begrepene dokumentasjon og vurdering er tvetydige og studier er nødvendig for å videreutvikle, utdype og relatere disse begrepene til hverandre, spesielt i forhold til praksis i og regulering av barnehagen.

Denne artikkelen beskriver og syntetiserer resultatene av tidligere og aktuelle studier knyttet til systematisk dokumentasjon og vurdering av svenske barnehager. Materialet ble samlet i fire omganger - i 2002, 2006, 2008 og 2010-2011. Denne artikkelen fokuserer på det nyeste materialet fra 2010-2011, men det inneholder også eksempler fra tidligere studier når det gjelder vurderinger i individuelle utviklingsplaner. Det nyeste materialet består av både analyse av dokumenter og intervjuer. Artikkelen presenterer primært dokumentanalyse. Uttalelser fra intervjuene er i hovedsak presentert i den siste diskusjonen.