- Jeg har fokusert på barnehagelæreren sin profesjonsutøvelse i en moderne politisk kontekst. I denne sammenheng har jeg undersøkt ulike forhold rundt vurdering i barnehagens virksomhet, forteller høgskolelektor og stipendiat Bente Ulla, ved Avdeling for lærerutdanning, ved Høgskolen i Østfold.

Avhandlingen gir bidrag til refleksjon rundt hvordan avgjørelser om barnas hverdag finner sted. Den retter fokus både mot barnehagelærerens dømmekraft, og til praktisering av kartlegging.

- Inn i disse forholdene har jeg også skrevet frem et fokus på kroppens virksomhet. Jeg har satt kropp, kraft og kunnskap som element i et omfattende arrangement knyttet til profesjonsutøvelse, forteller Ulla.

Samfunnsaktuell forskning

Studiens samtidsaktualitet kan ikke være mer prekær. 27. november 2015 sendte Kunnskapsministeren over sitt forslag til stortinget om å endre innholds paragrafen i Barnehageloven. Regjeringen initierer nå å nedfelle spesifikke formuleringer knyttet til vurdering og dokumentasjon i barnehagens mandat, til tross for at dette har skapt høylytt motstand under lovens høringsrunde.

- Avhandlingen min bidrar med et teoretisk tilskudd til nettopp arbeid med dokumentasjon og vurdering, men går vegen om maktens premiss i tilnærmingen. Slik har studien undersøkt hvordan styringsmekanismer sirkulerer på tvers av mikro og makronivå.

- Studien bidrar også med et empiriske tilskudd fra samtidsbarnehagen. Jeg har foretatt både gruppeintervjuer, observasjoner og dokumentanalyser i arbeidet. Avhandlingen har et særlig fokus på de yngste barnehagebarna. Den bidrar med spesifikke beskrivelser av hvordan alderskategorier griper inn i både barnehagens hverdag og politikk. Og i forlengelsen av dette beskriver også avhandlingen hvordan premiss for barnas handlingsrom i hverdagen blir til, forteller Ulla.


Studien til Bente Ulla beskriver blant annet hvordan premiss for barnas handlingsrom i hverdagen blir til.Avhandlingen er bygd opp som en kvalitativ studie, og det Foucaultianske konseptet apparatus står sentralt i studiens analytiske tilnærming. Dette analytiske konseptet åpner for å overskride skarpe skiller mellom pedagogikk og politikk, teori og praksis, hode og kropp. Via det valgte tematiske og teoretiske fokuset har jeg har fått mulighet til å rette oppmerksomheten mot tilsynelatende små deltaljer i hverdagen.

- Jeg har blant annet dvelt ved håndbevegelser og justeringer av øyets fokus. Detaljer i hverdagen står ikke utenfor arrangementet som også legger premiss for maktens virkning. Hverdagslivet i barnehagen har forbindelser med politiske forhold i både nasjonal og internasjonal kontekst, og i denne avhandlingen drøftes dette samspillet og avhengighetsforholdet, sier stipendiaten.