Omtale

Etterlengtet forskning på effekten av flere lærere i klasserommet

Hva har det å ha flere lærere i klasserommet å si for elevenes utvikling i lesing og skriving? Spørsmålet vekker engasjement, men kunnskapen mangler. Nå skal 6000 norske førsteklassinger være med på å finne svaret, i forskningsprosjektet Two Teachers.

Et tema som vekker engasjement uansett hvor det debatteres, er spørsmålet om økt lærertetthet. Hva har egentlig en ekstra lærer å si for elevenes læring? 

Meningene er delte, både her til lands og i utlandet, men argumentene på begge sider har én ting til felles: De er i stor grad basert på synsing.

Oddny Judith Solheim

Den faktiske kunnskapen på dette feltet er liten, noe også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har innrømmet.

Men om noen år vil man forhåpentligvis kunne argumentere bedre for hvilken betydning det har på lese- og skriveopplæringen de første skoleårene at elevene har flere lærere i klasserommet.

Følger elevene i fire år

Fra høsten skal 6000 norske elever ved 150 barneskoler delta i forskningsprosjektet Two Teachers. Elevene skal følges fra de begynner i første klasse i høst, og i fire år fremover. Studien er ledet av førsteamanuensis Oddny Judith Solheim ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, og er den største studien innen norsk utdanning noensinne.

– De siste årene er det bevilget mye penger til flere lærere de første skoleårene. Men å bare sette inn en ekstra lærer i klasserommet og fortsette som vanlig, vil neppe føre til at elevene lærer så mye mer. Målet med Two Teachers er å se hvordan lærerne bør jobbe for at det å ha flere lærere kan utnyttes best mulig, og gi best mulig læringsutbytte for elevene, sier Solheim.

Hvordan utnytter lærerne ressursene?

To førsteklasser ved hver deltakerskole skal delta i studien, som skal gå over fire år.

På hver skole vil det være en tiltaksklasse, og en kontrollklasse.

En tredjedel av tiltaksklassene vil få en ekstra lærer.
En tredjedel vil få en ekstra lærer og skal jobbe systematisk med å utvikle skolens praksis knyttet til lese- og skriveopplæringen.
Den tredje tiltaksgruppen vil få ekstra lærer, kompetanseheving knyttet til praksis, og noen føringer fra Two Teachers for hvordan de skal utnytte den ekstra lærerressursen i lese- og skriveopplæringen.

Elevenes ferdigheter i lesing og skriving vil bli kartlagt ved oppstart og underveis i prosjektet.

– Det er viktig å sammenligne antallet lærere i klassene, og å sammenligne hvordan de organiserer undervisningen. Økt lærertetthet gir økt handlingsrom. Men vi må se på hvordan lærerne kan utnytte ressursene best mulig sånn at hver enkelt elev kan få mer tilpasset undervisning, sier Solheim.

Rekordstort forskningsprosjekt ledet av Lesesenteret

Med en ramme på hele 160 millioner er dette prosjektet et av tidenes største innen norsk utdanningsforskning. Norges Forskningsråd har bevilget midlene, hvor 28 millioner går direkte til forskningsprosjektet, mens 132 millioner kroner går til lærerressurser ved deltakerskoler i åtte fylker i på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

Lesesenteret har blitt tildelt det krevende prosjektet i konkurranse med flere store, norske forskningsmiljøer. Senteret skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen UiS, Adferdssenteret, UiB og internasjonale samarbeidspartnere.

Internasjonal interesse

– Det er stort behov for den type kunnskap som man vil få gjennom Two Teachers, også internasjonalt, mener professor Peter Blatchford ved University College London. Den anerkjente utdanningsforskeren ser frem til å følge med på studien.

– Det foregår hissige debatter om klassestørrelse og lærertetthet over hele verden. Allikevel finnes det for lite forskning som ser konkret på hva lærertetthet har å si for elevenes læring, og hvordan lærere bør legge opp undervisningen sin ved økt lærertetthet, sier Blatchford.

– Typisk for diskusjonen om klassestørrelser og lærertetthet er at mens blant annet OECD peker på forskning som viser at klassestørrelse har liten betydning for elevenes læring, svarer lærerne selv at antallet elever de har ansvar for, har mye å si..

Av Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Foreslåtte artikler