Mestringsklima eller prestasjonsklima?

En studie blant norske 8. klassinger viser at opplevelsen av det motivasjonelle klima i klassen henger sammen med både emosjonelle og atferdsmessige problem.

Det motivasjonelle klima handler om elevenes opplevelse av hva som blir verdsatt og framhevet av lærere og jevnaldrende i skolen. Opplever elevene at innsats og individuell forbedring blir sett og verdsatt, eller opplever de et konkurranseorientert klima med sammenligning av prestasjoner og der det å være best er det som skal til for å bli anerkjent?

Innenfor teoritradisjonen målorienteringsteori betegnes disse ytterpunktene for henholdsvis mestringsklima og prestasjonsklima. Førsteamanuensis Tor Stornes og professor Edvin Bru ved Senter for atferdsforskning har sett nærmere på hvordan denne faktoren kan få betydning for elevenes trivsel og atferd.

Mestringsklima - mindre atferdsproblemer

Stornes og Bru utførte en undersøkelse der de spurte 1171 8. klassinger om hvordan de opplever det motivasjonelle klima i klassen. Elevene skulle ta stilling til ulike påstander om klima i klassen, f.eks. I klassen vår er det bare de flinke elevene som får oppmerksomhet (prestasjonsklima), og Læreren er opptatt av å utvikle vår forståelse av faget (mestringsklima). Svarene ble analysert i forhold til elevenes konsentrasjon, atferd i klasserommet og symptomer på depresjon.

Resultatene viste en sammenheng mellom opplevelse av mestringsklima og mindre grad av forstyrrende atferd i klasserommet. Et klima der elevene opplever at de blir stimulert til å utvikle forståelse for de ulike skolefaglige emnene og der alle opplever at deres læringsmessige fremgang blir verdsatt, var altså knyttet til lavere forekomst av negativ og forstyrrende atferd. Elever som opplevde et sterkt prestasjonsklima, rapporterte derimot om mer forstyrrende atferd. Resultatene peker i retning av at et klasserom preget av konkurranseklima er en risikofaktor for atferdsproblem.

Symptomer på depresjon

Resultatene fra studien ga også en indikasjon på at opplevelsen av det motivasjonelle klima har en sammenheng med elevenes emosjonelle tilpasning. Datamaterialet viste en tendens til at elever som rapporterte om et sterkt prestasjonsklima også rapporterte mer symptomer på depresjon. Dette kan bety at et konkurranse- og prestasjonsorientert klima kan utløse en følelse av håpløshet, en følelse som er en sentral komponent i depresjon.

Resultatene fra studien sier noe om viktigheten av det klima læringen i skolen foregår i. Det er ikke bare viktig for elevenes prestasjoner, men også for elevenes mentale helse. Resultatene underbygger at et læringsmiljø der hver enkelt elevs innsats og læringsmessige fremgang blir verdsatt fremmer mental helse og god atferd.

Forfatteravatar

Maren Stabel Tvedt

Maren Stabel Tvedt er stipendiat ved Universitet i Stavanger.  

Litteraturhenvisninger

Stornes, T., & Bru, E. (2011). Perceived motivational climates and self-reported emotional and behavioural problems among Norwegian secondary school students. School Psychology International, 32(4), 425-438. 

Foreslåtte artikler