Ingvild Kamplid har praksis fra stillinger som lærer, sosiallærer og rådgiver fra grunnskolen, og er spesialist i pedagogisk psykologisk rådgiving. Hun var førstelektor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

Kamplid har i perioder kombinert stillinger ved PPT og fagstillinger ved høgskole og universitet. Fra første januar 2017 har hun vært pensjonist, men følger fortsatt med når det gjelder utviklingen av spesialundervisningen og faget spesialpedagogikk. Hun er særlig opptatt av hvordan elevenes mulighet til medvirkning, opplevd anerkjennelse og  omdømme virker inn på læring og trivsel.