Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Dybdelæring i rufsete farvann

Dybdelæring har fått svært mye oppmerksomhet etter at det ble innført som en del av Fagfornyelsen. Man kan vi være sikre å at vi snakker om de samme når vi snakker om dybdelæring? Og hva er egentlig o

 

Tilbakemelding til tilbakemelderne

Læreres praksis i klasserommet skal bli filmet og analysert for å bidra til bedre tilbakemeldinger til elevene. Det svært mange måter å gi gode tilbakemeldinger på. Likevel er det mange lærere som sli

 

Nyskolen

– Elevdemokrati læres ved å øve, øve, øve

 

Emosjoner – et neglisjert og underkommunisert felt

Lærerens bevissthet om hvordan egne og elevenes emosjoner påvirker læringsarbeidet, er avgjørende for å kunne mestre jobben. Sannsynligvis er det også en avgjørende faktor for å holde lærere i skolen.

 

Skolens bidrag til læring – vanskelig å finne, lett å misbruke

Tina Trujillo fra Berkeley-universitetet har forsket på «value added models», eller skolebidragsindikatorer, som er den norske benevnelsen. På et seminar ved Universitetet i Oslo 1. juni advarte hun m

 

- Det fins ingen Singapore-matematikk

Dr. Yeap Ban Har regnes som en guru innenfor matematikkopplæring. Det ble sett som et kupp å få ham til Norge, nærmere bestemt til Oslo Katedralskole, der han over tre dager foreleste for til sammen 7

 

Godt relasjonsarbeid gir effektive skoler

Tilknytningsteorien har bevegd seg fra å handle om tidlig samspill mellom mor og barn til å kunne brukes som grunnlag for bevisst relasjonsarbeid i skolen.

 

Alle elever ønsker å bli sett – det gjelder også de elevene som uttrykker at de ønsker å være i fred

Elever ble intervjuet om sine relasjoner til lærere. For lærerne ble det en påminnelse om hvor viktig kroppsspråk, stemmebruk og mimikk er for elevenes trivsel og læring.

 

Stress blant barn og unge

Stadig flere barn og unge ser ut til å oppleve stress i den grad at de har behov for hjelp fra helsevesenet. Skolen bidrar sannsynligvis til denne utviklingen, og det er nødvendig at skole og helseves

 

Nøkkelfaktorer for en vellykket yrkesretting

En vellykket yrkesretting dreier seg i bunn og grunn om å få til et fruktbart samarbeid mellom alle de lærerne som sammen deler ansvaret for en gruppe yrkesfagelever.

 

Etiske dilemma ved læringsanalyse

Etter en rekke entusiastiske innledninger ved åpningen av SLATE, det nye senteret for læringsanalyse, konfronterte Tore Hoel forsamlingen med følgende spørsmål: Vil det være lovlig å drive læringsanal

 

Erfaringsbasert ledelse: Om å finne gull bak gråstenk

Behovet for teori er ofte overdrevet innenfor ledelse. Lederen vet som regel hva som bør gjøres, men nøler og søker stadig mer kunnskap i stedet for å handle. Praksisgrupper for ledere kan bidra både

 

Nytt senter for læringsanalyse

Læringsanalyse er et felt det blir stilt store forventninger til, men der de konkrete resultatene foreløpig er begrenset. Norge er tidlig ute med å etablere et senter for læringsanalyse.

 

Lærerstudenter: Lærer lite om lekser

Lærerstudenter savner undervisning om lekser i utdanningen sin. Kun et fåtall har opplevd at lekser blir tatt opp som selvstendig tema, og de færreste har noe om lekser på pensum.

 

En stille revolusjon innenfor vurdering – men matematikklærerne henger etter

Matematikklærere skiller seg fra andre lærere ved at de i liten grad benytter seg av egenvurdering og hverandrevurdering – noen av dem tror det må være slik på grunn av fagets egenart. Det er de som t

 

Læreres arbeidsglede

Positive emosjonelle erfaringer i læreryrket har blitt svært lite studert, selv om de har en stor betydning for det pedagogiske arbeidet. En doktoravhandling har undersøkt hva som gir lærere arbeidsgl

 

Hvorfor det er blitt så vanskelig å snakke om språket

Grammatikken er nesten forsvunnet ut av skolen samtidig som vært viktige endringer er foretatt for å gjøre den mer funksjonell og forståelig. Til sammen kan disse faktorene bidra til forvirring når ma

 

Bruken av nasjonale prøver en evaluering

En omfattende evaluering av bruken av de nasjonale prøvene i grunnskolen 1(se faktaboks) viser blant annet at de er blitt mottatt positivt av mange kommuner og rektorer, men i mindre grad av lærerne.

 

Forskning publiseres, men er det noen som leser og bruker den?

Forskningsprogrammet PraksisFoU er avsluttet. Programstyreleder Svein Lorentzen slår fast at programmet har vært vellykket, ikke minst fordi man har lyktes godt med formidlingen av resultatene. Men go

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter