Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning

Denne studien viser at det er vanskelig å finne pålitelige vurderingsformer for elevtekster. Det er et stort behov for forskning som ser på   hvordan pålitelighet for tekstvurdering kan økes og hvilke

Fagfellevurdert

Veiledningssamtaler med nyutdannede lærere: Hvilke tema prioriteres?

Denne artikkelen omhandler veiledning av nyutdannede lærere. Bakgrunnen for studien er et ønske om å utvikle ny kunnskap om den norske veiledningsordningen for nyansatte, nyutdannede lærere. Ordningen

Engelsk — Fagfellevurdert

Å forske på praksisbasert lærerutdanning: Trender, utfordringer og forslag til fremtidig forskning

Lærerutdannere og politikere verden over argumenterer for en praksisbasert lærerutdanning. Likevel er det lite forskning på lærerutdanning generelt, og i enda større grad; forskning spesifikt på en pr

Fagfellevurdert

Kunnskap om samiske forhold som integrert del av lærerutdanningene

Skal du bli lærer i Norge, må du kunne ivareta rettighetene til samiske barn og ungdommer, men også opplæring om samiske forhold for alle elever. Dette slår de nasjonale forskriftene om rammeplan for

Fagfellevurdert

Utdanna skoleleiar – nye spenningar?

Korleis beskriv skoleleiarar leiarkvardagen sin etter å ha gjennomført den nasjonale rektorutdanninga?

 

Musikkfaget i norsk grunnskole: Læreres kompetanse og valg av undervisningsinnhold i musikk

Hva slags kompetanse har musikklærerne i grunnskolen og hva vektlegger de i undervisningen? Denne undersøkelsen har sett på kompetansen og valg av undervisningsinnhold hos 135 lærere på tredje, sjette

Fagfellevurdert

Matematikklæreres oppfatninger om ingrediensene i god matematikkundervisning

Denne studien konkluderer med at matematikklærere fremhever elevrespons som den mest avgjørende faktoren for undervisning av høy kvalitet. Når diskusjonen omhandler lærerne, fremheves egenskaper ved l

Fagfellevurdert

Lærerstudenten som frafallen leser - Om litteraturens fremtid i norsk skole

- Lærerutdanningene kan ikke forutsette at studentene allerede er lesere, eller at de på egenhånd vil utvikle seg til å bli det senere i livet.

Fagfellevurdert

Veiledningssamtaler i høyere utdanning: Utprøving av en modell til bruk i forskning på tilbakemeldinger

Denne artikkelen konkluderer med at PLUS-modellen gir en god og pålitelig beskrivelse av tilbakemeldingspraksisen hos veiledere.

Fagfellevurdert

Tematikken i veiledningssamtaler - forgrunn og bakgrunn

Veiledere må ha større fokus på fagdidaktikken når de utøver sin veilederrolle.

Fagfellevurdert

Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren?

Hvilken relevans opplever lærerstudentene at masteroppgaven har for den fremtidige profesjonsutøvelsen deres?

Fagfellevurdert

Når kunnskap blir styrende: Læreres rekontekstualisering av nye kunnskapsformer

Hvordan tar lærerne i bruk ny kunnskap og setter den i sammenheng med eksisterende praksis?

Fagfellevurdert

Differensiert undervisning for høytpresterende elever med stort læringspotensial

Hva tenker lærerstudenter om høytpresterende elever med stort læringspotensial  og kan deres refleksjoner bidra til at lærerutdanningen har større fokus på differensiering for denne gruppen av elever?

Fagfellevurdert

Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgensdagens engelskfag: Et eksempel fra lærerutdanninga

- Hvordan kan wiki brukes i engelskundervisningen for å la nye og tradisjonelle teksttyper møtes i digital interaksjon.

 

Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler

Et hovedmål for grunnskolelærerutdanningene er at de skal kvalifisere til forskningsbasert yrkesutøvelse (Kunnskapsdepartementet, 2010).