Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Læringsstrategier for å utvide elevenes ordforråd – Læreren som arbeidsleder i klasserommet

Det er en klar sammenheng mellom det å være en god leser og det å ha et godt ordforråd. Her gis konkrete eksempler på hvordan anerkjente prinsipper i engelsk fagdidaktikk kan brukes av språklærere i a

 

Platons comeback – fremveksten av den klassiske bevegelsen i internasjonal utdanning

Skolen har et ansvar for elevenes allmenndannelse selv om mange mener at den for tiden tar for lett på dette ansvaret. En ny internasjonal bevegelse innen skole og utdanning, her omtalt som den klassi

Fagfellevurdert

Arbeidsminnetrening – Overføringseffekt til matematikk- og leseferdigheter for barn med ADHD?

Vil trening av arbeidsminnet kunne brukes for å styrke matematikk- og leseferdigheter hos barn med ADHD?

 

Den videre leseopplæringen - En undersøkelse av praksis på mellomtrinnet

En undersøkelse viser at lærere har høy bevissthet om hva som skal til for å støtte elevene på mellomtrinnet i deres videre leseutvikling. Men det kan være vanskelig å få satt kunnskapene ut i livet,

 

Å lære sammen: Når elevene vurderer lærernes kommentarer

Et treårig skriveprosjekt med 60 lærere viser hvordan dialogen med læreren kan bidra til å heve både elevens og lærerens kompetanse. Gjennom egenvurdering blir eleven bevisst på hvilke kommentarer som

Master

Regning - engelsklærerens ansvar

Når den grunnleggende ferdigheten å regne skal bli en del av engelskfaget, kan dette oppleves som en utfordring. Både læreres forståelse av dette målet og etablerte undervisningsmåter kan virke begren

 

Leseforståelse og matematikk

To studier av sammenhengen mellom leseforståelse og løsing av tekstoppgaver viser at enkelte elever kan mislykkes i oppgaveløsingen fordi de tolker språket i oppgavene feil og dermed ikke oppfatter hv

 

Den snakkende pennen - Leketøy eller verktøy for læring?

Selv om digital kompetanse i dag skal være en del av lærerutdanningen, har det ikke vært så vanlig å prøve ut konkrete digitale verktøy i studentenes grunnskolepraksis. Talking Pen, en blyantformet op

 

Nysgjerrigper - en motor for motivasjon

Nysgjerrigper gir barn forskerkompetanse og gjør dem bevisste på hvordan man tilegner seg kunnskap. I tillegg vil utforskning av tekster, skriving og registrering av resultater i forbindelse med under

Fagfellevurdert

Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter – En metaanalytisk tilnærming

Hvilken sammenheng er det mellom barns ferdigheter i muntlig språk i førskolealder og de leseferdighetene de utvikler senere i utdanningsløpet? Forskere i denne artikkelen har analysert flere studier

 

Reklame og markedsføring på Internett - En ny utfordring for skolen

Strategier som i dag tas i bruk for å fange barn og unges oppmerksomhet på Internett, står i klar kontrast til den måten læreplan, lærebøker og lærere forholder seg til reklame og markedsføring på. En

 

PISA og den bakvendte visa

12. mai 2010 fant over 100 personer veien til Helga Engs hus, Universitetet i Oslo. Anledningen var lansering av boken PISA – sannheten om skolen? Artikkelen nedenfor bygger på innledningen som Kirste

 

Inkludering: Hva, hvordan og hvorfor

Denne artikkelen baserer seg på et doktorgradsprosjekt initiert av Høgskolen i Finnmark, hvor oppdraget er å se på relasjonen mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring. Prosjektet inngår som e

 

Nasjonale leseprøver – hva de måler og hvordan resultatene kan brukes

De nasjonale leseprøvene tar utgangspunkt i målene for lesing i læreplanen, der lesing er en grunnleggende ferdighet på tvers av fag. Selv om det vanligvis er norsklæreren som gjør selve vurderingsarb

 

Kjennetegn på hva? Om «kjennetegn på måloppnåelse» i matematikk

En evaluering av prosjektet Bedre vurderingspraksis viser at lærerne har hatt problemer med å følge tankegangen som ligger bak Utdanningsdirektoratets formulering av kjennetegn på lav og høy måloppnåe