Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Aspekter ved tallforståelse

Tallforståelse er viktig for læring av matematikk, men er mye enn å være "flink til å regne".  Diskusjoner med elevene om matematikkens hva, hvordan og hvorfor bidrar til økt motivasjon og bedre prest

 

Blinde flekker i vurdering av barns språk

Ny forskning ved Lesesenteret stiller spørsmål ved et kjent internasjonalt vurderingsredskap: Er det godt nok for å kunne vurdere norske barns språk- og fortellerkompetanse?

 

Skriving i engelsk og fremmedspråk

For engelsk- og fremmedspråksopplæringen handler det om å gi elevene en helthetlig og meningsfull skriveundervisning som går utover det å ensidig fokusere på grammatikk og utvikling av ordforråd.

 

Elever som allerede kan lese

Også elever som er sterke i lesing trenger støtte. Hvis de ikke får utfordringer tilpasset sitt nivå, risikerer man at de faktisk på sikt kan bli hengende etter de andre elevene når de møter tekster s

 

Rekning i norsk og musikk – og norskfaget som forsvann?

Det kan vere stor skilnad på korleis læreplantekstane integrerer grunnleggjande ferdigheiter i dei ulike skulefaga. Dette handlar ikkje minst om fagleg eigenart og faggrenser. Denne artikkelen samanli

 

Utenlandsadopterte barn og unge og innvandrere - I «spesialpedagogikkens grenseland»

I denne artikkelen blir det satt søkelys på to grupper som befinner seg i det artikkelforfatterne kaller «spesialpedagogikkens grenseland»: Utenlandsadopterte barn og unge og innvandrere. Begge gruppe

 

Utvikling av avkoding og leseflyt

Denne artikkelen har som formål å gi en kortfattet redegjørelse for ny forskning og teori om hvordan avkoding og leseflyt utvikles og hvordan vansker med disse ferdighetene bør behandles. Tiltakene ek

 

Å posisjonere seg som fagtekstskriver

Universitetslektor Anne Håland har skrevet en artikkel i tidsskriftet Viden om læsning hvor hun diskuterer hvordan kunnskap om elevenes posisjoneringer kan ha betydning for skriveopplæringen i skolen?

 

Nasjonale leseprøver – hvordan bruke resultatene

I disse dager gjennomføres nasjonale leseprøver for alle elever på 5., 8. og 9. trinn. Noen uker etter gjennomføring får landets lærere tilgang til et analyseverktøy for å vurdere elevenes resultater,

 

Systematisk arbeid med ord og begreper i en flerkulturell skole

Det er en økende bevissthet og interesse for begrepsopplæring i skolen og konsekvensene et mangelfullt ordforråd kan ha for elevenes faglige utvikling. Denne artikkelen omhandler forskning som viser a

 

Tekststykker i matematikk

For at elever skal kunne klare å skape mening i en matematisk tekst, må de ha kompetanse i å lese sammensatte tekster. Men å bygge seg opp en slik kompetanse er ikke noe elevene uten videre klarer på

 

Læreres bruk av lesestrategier - En del av den tause kunnskapen

Ny forskning i videregående skole viser mer aktiv bruk av lesestrategier enn tidligere antatt – og langt mer enn lærerne selv setter ord på. Hvis lærerne faktisk gjør mer enn de setter ord på, og gjen

 

Myte at barnehagebarn lærer nytt språk automatisk

Små barn lærer ikke et andrespråk bare ved å være i barnehagen. Barnehagelæreren må legge til rette for språklæring.

 

ARTig - et undervisningsopplegg i naturfag, norsk og kunst og håndverk

- Hvordan ta vare på barns undring i møte med naturen samtidig som de lærer å lese og skrive naturvitenskapelige tekster?

 

Et vindu til barns språklige kompetanse: Oppdagende skriving i barnehage og skole

Mye tyder på at barns spontane skriving får mindre oppmerksomhet i både barnehage og skole enn læring av bokstaver som isolerte enheter. Men oppdagende skriving kan være et nyttig verktøy for å gi bar

 

Elever skriver bedre med modelltekster

Ny forskning ved Lesesenteret viser at bruk av modelltekster i undervisningen gir elever inspirasjon og kunnskap til å skrive gode tekster i alle fag – helt i tråd med revisjonen av Kunnskapsløftet.

 

Tidlig skriftspråklig kompetanse

En viktig forutsetning for en god leseutvikling

 

Hvorfor leser vi dårligere på skjerm?

Å lese på skjerm gir mer hjernestress enn om samme tekst formidles på papir. Klikking og rulling stjeler oppmerksomheten. Muligheten for at teknologien svikter, skaper usikkerhet.

 

Den sjette grunnleggende ferdighet: Sosiale ferdigheter

Skolens plandokumenter legger vekt på at læreren skal bidra til å utvikle elevenes sosiale kompetanse, men i praksis blir dette arbeidet nedprioritert til fordel for å utvikle elevenes faglige kompeta

 

Øvelse gjør mattemester

Selv om du er god i en bestemt type matematikkoppgaver, kan du ikke slurve med å øve på andre typer oppgaver. Det viser ny forskning.