Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Engelsk og onlinespill

Ungdom som spiller mye dataspill, blir bedre i engelsk. Fritidsinteresser er avgjørende for leseferdighetene. Alle forteller at det er engelsk på fritiden som har gjort dem til gode lesere – og den år

 

– Gi oss en vanlig bok! Om lesevanar og digitale forventningar i det teknologitette klasserommet

Elevar kommuniserer digitalt med kvarandre og bruker digitale plattformer til det meste av kommunikasjon med skulen. Det betyr ikkje nødvendigvis at dei føretrekker digitale lærebøker framfor dei trad

 

Spesifikke vansker med leseforståelse: Når ordene ikke gir mening

Noen barn har vansker med å forstå meningen med det de leser, selv om de har god ordavkoding og leseflyt. Dette er et problem som er relativt nyoppdaget, og har derfor fått lite oppmerksomhet i skolen

 

Å undervise forfatterspirer

Elever som ligger foran resten av klassen, har like stort behov for og rett på tilpassa opplæring som andre elever. Her foreslås noen konkrete tiltak som norsklæreren enkelt kan iverksette, og som vil

 

Videoobservasjoner av engelskundervisning på ungdomstrinnet

Videostudien LISE analyserer kvalitet på undervisningen på 9. og 10. trinn i fagene matematikk, norsk, engelsk, fremmedspråk, samfunnsfag og naturfag. Her presenteres funn fra ett av disse fagene – om

 

Norskeksamen i lys av skolens danningsoppdrag

Norskfaget skal legge vekt på personlig vekst og danning – samtidig som det skal være et praktisk kommunikasjonsog ferdighetsfag. Men en gjennomgang av oppgavetekster gitt til norskeksamen tyder på at

 

«I dine øyne er jeg fortapt»- Flerspråklig skriving i skolen

Innsikt i tidligere lese- og skriveerfaringer og fritidsskriving gjør det mulig å forstå og verdsette flere trekk i skrivingen til ungdommer som er kommet sent inn i norsk skole.

 

Funksjonell bokstavlæring

I norsk skole er det fortsatt vanlig med formell bokstavinnlæring, der man diskuterer hvor mange bokstaver elevene skal lære i løpet av en uke. Et alternativ er funksjonell bokstavlæring, der elevene

 

Sosial og emosjonell læring - Med maske som metode

Behovet for å styrke elevenes sosiale og emosjonelle utvikling er erkjent, men hva en slik styrking skal bestå i, er ikke nødvendigvis klart. Denne artikkelen gir en introduksjon til innholdet i og fo

 

Fort ferdig eller lurt lest? - En undersøkelse om lekselesing i ungdomsskolen

En undersøkelse viser at lekselesing ikke var en integrert del av lesestrategiopplæringen til ungdomsskoleelevene som ble spurt. Muligheten til å la lekselesingen være en ressurs i arbeidet med å selv

 

Nye verktøy og rutiner for resultatoppfølging

Nasjonale prøver får stadig større betydning, men vi vet fortsatt lite om hvordan resultatene blir tatt i bruk av kommuner, skoleledere og lærere. Vi har også begrenset kunnskap om hvordan tiltak som

 

Elever som allerede kan lese

Også elever som er sterke i lesing trenger støtte. Hvis de ikke får utfordringer tilpasset sitt nivå, risikerer man at de faktisk på sikt kan bli hengende etter de andre elevene når de møter tekster s

 

Rekning i norsk og musikk – og norskfaget som forsvann?

Det kan vere stor skilnad på korleis læreplantekstane integrerer grunnleggjande ferdigheiter i dei ulike skulefaga. Dette handlar ikkje minst om fagleg eigenart og faggrenser. Denne artikkelen samanli

 

Nasjonale leseprøver – hvordan bruke resultatene

I disse dager gjennomføres nasjonale leseprøver for alle elever på 5., 8. og 9. trinn. Noen uker etter gjennomføring får landets lærere tilgang til et analyseverktøy for å vurdere elevenes resultater,

 

Tekststykker i matematikk

For at elever skal kunne klare å skape mening i en matematisk tekst, må de ha kompetanse i å lese sammensatte tekster. Men å bygge seg opp en slik kompetanse er ikke noe elevene uten videre klarer på

 

Læreres bruk av lesestrategier - En del av den tause kunnskapen

Ny forskning i videregående skole viser mer aktiv bruk av lesestrategier enn tidligere antatt – og langt mer enn lærerne selv setter ord på. Hvis lærerne faktisk gjør mer enn de setter ord på, og gjen

 

Den sjette grunnleggende ferdighet: Sosiale ferdigheter

Skolens plandokumenter legger vekt på at læreren skal bidra til å utvikle elevenes sosiale kompetanse, men i praksis blir dette arbeidet nedprioritert til fordel for å utvikle elevenes faglige kompeta

 

Læringsstrategier for å utvide elevenes ordforråd – Læreren som arbeidsleder i klasserommet

Det er en klar sammenheng mellom det å være en god leser og det å ha et godt ordforråd. Her gis konkrete eksempler på hvordan anerkjente prinsipper i engelsk fagdidaktikk kan brukes av språklærere i a

 

Platons comeback – fremveksten av den klassiske bevegelsen i internasjonal utdanning

Skolen har et ansvar for elevenes allmenndannelse selv om mange mener at den for tiden tar for lett på dette ansvaret. En ny internasjonal bevegelse innen skole og utdanning, her omtalt som den klassi

 

Den videre leseopplæringen - En undersøkelse av praksis på mellomtrinnet

En undersøkelse viser at lærere har høy bevissthet om hva som skal til for å støtte elevene på mellomtrinnet i deres videre leseutvikling. Men det kan være vanskelig å få satt kunnskapene ut i livet,