Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Mobbing og oppdragelse

Er kunnskapen og praksisen i barnehage og skole god nok for å forebygge og stoppe forekomst av mobbing og krenkende atferd? Artikkelforfatteren påpeker her at riktig hjelp til foreldre med store omsor

 

Sårbare elever i skolen - Ulike perspektiver og tilrettelegging av læringsmiljøet

Artikkelen tar utgangspunkt i de elevene som er mer sårbare enn andre. Med relevant empiri og teori som bakgrunn belyses ulike perspektiver på sårbarhet og betydningsfulle sider ved læringsmiljøet. Ar

 

Tidlig innsats for barnehagebarn i risiko

Denne artikkelen har undersøkt studenters erfaringer fra en videreutdanning om barn i risiko. Funnene viser at økt kunnskap og arbeidet i veiledningsgruppene har endret studentenes praksis i omgang me

 

Jeg og mamma – nyfødt

Denne artikkelen handler om hvordan man som fagperson i BUP kan støtte og utfordre en mor med et nyfødt barn slik at barnets utgangspunkt i livet blir «godt nok». I første del av artikkelen redegjøres

 

Biologisk slektskap og utvikling av relasjoner

Denne artikkelen tar for seg det vitenskapelige grunnlaget for å forstå hvordan biologisk slektskap dvs. gener og utvikling av relasjoner forholder seg til hverandre. Problemstillingen blir her eksemp

 

Livsløp i utakt

Trygderisiko blant menneske som har hatt særskild tilrettelegging i vidaregåande opplæring

 

Barn og unge med medfødte alkoholskader, FAS/FASD. - Blir de sett og forstått av PPT og skole?

Denne artikkelen handler om hvordan vi kan forstå og iverksette pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak overfor barn med medfødte alkoholskader. Disse barna sliter ofte med store og sammensatte lærev

 

Uten navn på døra - Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene viser til at det er viktig at det tilrettelegges for mestring, gode relasjoner ti

 

Arv, miljø og dysleksi - Metoder, hovedfunn og implikasjoner for praksis

Artikkelen tar for seg hvilke metoder som brukes for å studere forholdet mellom arv og miljø og dysleksi og avkoding, hovedfunn fra slike studier og eventuelle praktiske implikasjoner fra disse funnen

Fagfellevurdert

Fosterbarn med tilknytningsvansker - med fokus på behov for tilrettelagte tiltak i barnehagen

I denne artikkelen blir det rettet fokus mot en gruppe utsatte barn; fosterbarn med tilknytningsvansker. Mange fosterbarn har med seg en tung bagasje før de kommer til fosterhjemmet. Det handler ofte

 

Identifisering av psykososial risiko hos små barn – En surveystudie blant helsesøstre

I hvilken grad benytter helsestasjonstjenesten seg av kjent empiri om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for utvikling av psykososiale vansker hos små barn?