Digital mobbing ser ut til å ha andre konsekvenser enn tradisjonell mobbing, noe som betyr at ofrene i større grad kan oppleve redsel, engstelse eller panikk- og angstanfall.

Både digital og tradisjonell mobbing kjennetegnes av repeterte aggressive handlinger utført av en eller flere mot en person som har vanskelig for å forsvare seg. Tidligere studier har vist en sammenheng mellom tradisjonell mobbing og symptomer på depresjon og angst.

En ny studie fra Læringsmiljøsenteret sammenligner ulike emosjonelle konsekvenser av digital og tradisjonell mobbing.

- Vår studie finner blant annet en sterkere sammenheng mellom digital mobbing og symptomer på angst enn mellom tradisjonell mobbing og symptomer på angst, sier stipendiat Ida Risanger Sjursø som sammenligner digital mobbing og tradisjonell mobbing i sitt doktorgradsprosjekt.

Anonymitet og publisitet

Mens tradisjonell mobbing foregår ansikt til ansikt, oppstår digital mobbing på digitale arenaer som Snapchat, Facebook, ask.fm og Instagram. Dette gir mobberen større mulighet for anonymitet og publisitet.

- Anonymitet kan føre til at makt-ubalansen blir større, noe som kan føre til mer engstelse hos offeret som ikke vet hvem som mobber. I tillegg kan man ved å mobbe digitalt, nå ut til et mye større publikum noe som gjør at offeret aldri vil føle seg trygg, sier Sjursø.
Alt i alt kan digital mobbing føre til enda mer usikkerhet og frykt, noe som igjen kan resultere i angst.

Viktige funn for framtidig antimobbearbeid

Artikkelen tar utgangspunkt i data fra en nasjonal nettbasert undersøkelse blant 3046 ungdommer i alderen 15-16 år ved 63 norske skoler.

Undersøkelsen antyder at ulike typer mobbing kan ha ulike emosjonelle konsekvenser, og forskerne fremhever viktigheten av å ta denne kunnskapen i betraktning når anti-mobbeprogram skal innføres i skoler.

- Ved å ta i bruk denne nye kunnskapen i skolen kan lærere bli bedre rustet til å identifisere symptomer på ulike typer mobbing. Offer for ulike typer mobbing kan ha behov for tilpasset støtte og å lære ulike mestringsstrategier. Derfor er det viktig at skolen har kunnskap om hvordan de kan hjelpe elever som er utsatt for ulike typer mobbing, sier Sjursø.

Forskerne påpeker også at for å kunne trekke sikrere konklusjoner om årsaker og effekter av ulike typer mobbing og ulike typer emosjonelle problem, er det behov for flere studier som går over lenger tid.

Litteraturhenvisninger

Sjursø, I. R., Fandrem, H. & Roland, E. (2015). Emotional Problems in Traditional and Cyber Victimization. Journal of School Violence.