Hvordan kan flerfaglig kompetanse i skolen benyttes på best mulig måte?

Rapporten kan danne grunnlag for fremtidige effektstudier, ved at den har identifisert en eller flere modeller for bruk av flerfaglig kompetanse i skolen.

Fem modeller

Forskerne gir en presentasjon og drøfting av fem modeller som eventuelt kan testes ut i en fremtidig effektstudie:

  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)-modellen, med PPT som målgruppe. Formålet er å få PPT til å i større grad inngå i laget rundt læreren. Et langsiktig mål vil være at PPT tar et større ansvar for å utvikle systemer for en effektiv utnyttelse av, og ansvar for de ressursene som inngår i lærerens primær- og sekundærteam.

  • Helsesøstermodellen, med helsesøstre som målgruppe. Hovedgrepet vil være å øke helsesøsterressursen i skolen og at de i tillegg til lovpålagte oppgaver i større grad kan jobbe helsefremmende og forebyggende – samt bistå lærerne/skolen i arbeidet med problemer knyttet til for eksempel mobbing og psykiske lidelser.

  • Lærerassistentmodellen, med lærerassistentene som målgruppe. Formålet er å få lærerassistentene til å i større grad inngå i et lag rundt læreren og til å øke kvaliteten på lærerassistentenes arbeid.

  • Den sosialfaglige modellen, med personer med barneverns-, sosionom- eller vernepleierutdanning (ofte omtalt som miljøterapeuter) som målgruppe. Formålet er å øke antallet personer med sosialfaglig utdanning i skolen, samt integrere dem tettere i laget rundt læreren.

  • Ledelse- og organisasjonsutviklingsmodellen, med skoleeiere og skoleledere som primær målgruppe. Formålet med modellen er å tilføre eier/leder kompetanse som gjør at de faglige ressursene som inngår i skolens primær- og sekundærlag utnyttes på en mer hensiktsmessig måte.

Litteraturhenvisninger

Borg, E., Christensen, H., Fossestøl, K., Pålshaugen, Ø. (2015). Hva lærerne ikke kan! Et kunnskapsgrunnlag for satsning på bruk av flerfaglig kompetanse i skolen. AFI Rapport 2015:6. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.