De siste årene har man begynt å bli klar over at mobbing kan føre til posttraumatiske stressymptomer (PTSD-symptomer).

Selv om mobbing kan resultere i PTSD-symptomer, er det uklart om mobbing også kan gi diagnosen PTSD (Posttraumatic stress disorder) (Nielsen mfl., 2015). Vi vil redegjøre litt for hva disse symptomene er, og om sammenhengen med mobbing. Spørsmålet om diagnose lar vi i denne omgang ligge.

PTSD-symptomer kan forekomme i større eller mindre grad. De kommer til syne i tre undergrupper:

  • Den første av disse kalles påtrengende minner. Det vil si at man opplever stadige påtrengende tanker / minnebilder / ”flashbacks” / gjenopplevelser av noe vondt som har skjedd. Disse påtrengende minnene utløses (eller «trigges») ofte av noe i omgivelsene som minner oss om det vonde som skjedde. I eksempelet som vi ga innledningsvis var det lukten og synet av nyklippet gress som «trigget» de vonde minnene om mobbingen som igjen førte til sammenbruddet. Hos mindre barn kan påtrengende minner noen ganger føre til det vi kaller repetisjonslek over tema eller aspekter ved hendelsen.
  • Den neste symptomgruppen er noe vi kaller for fysiologisk aktivering. Dette betyr at kroppen er «på høygir» og kan komme til uttrykk gjennom søvnproblemer, motorisk uro, etc. Det kan også føre til at man lett blir irritert eller sint, og får vanskeligheter med å konsentrere seg. Det er lett å skjønne at slike symptomer kan forstyrre skolearbeidet.
  • Den tredje symptomgruppen er det vi kan kalle for vedvarende unngåelsesatferd. Dette kan fremkomme som unngåelse av tanker, følelser eller samtaler / tema som er forbundet med den vonde opplevelsen. Det kan også skje gjennom unngåelse av steder, aktiviteter eller personer som minner oss om traumet. Elever som har blitt mobbet forteller at de gjerne går omveier for å slippe å se skolen sin eller andre steder de forbinder med mobbingen, da dette kan fremkalle vonde minner og følelser om det som skjedde. Andre ganger kan de rett og slett trekke seg unna situasjoner der man snakker om mobbing og lignende. Unngåelsesatferd kan være både bevisst og ubevisst.

PTSD symptomer kan i betydelig grad hindre de som rammes med å fungere i dagliglivet, og være veldig forstyrrende.

Man har funnet en ganske tydelig sammenheng mellom å være utsatt for mobbing og å ha PTSD-symptomer i etterkant. Mens man i en studie (Mynard mfl., 2000) fant at 37 prosent av mobbeofrene rapporterte slike plager, fant man i en annen studie (Rivers, 2004) at 25 prosent av de som hadde blitt mobbet hadde påtrengende minner om det som hadde skjedd lenge etter at de hadde sluttet på skolen.

I en undersøkelse vi selv utførte (Idsoe mfl., 2012) fant vi at 28 prosent av guttene som ble mobbet og 41 prosent av jentene som ble mobbet hadde symptomnivåer på høyde med personer som har PTSD som diagnose og er i behov av faglig hjelp. For å få en diagnose må man imidlertid undersøke andre forhold i tillegg til symptomnivåer.

Litteraturhenvisninger

Idsoe, T., Dyregrov, A., & Idsoe, E. M. (2012). Bullying and PTSD Symptoms: A Nationally Representative Study of Norwegian Adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, 40, 901–911. DOI 10.1007/s10802-012-9620-0

Mynard, H., Joseph, S., & Alexander, J. (2000). Peer victimization and posttraumatic stress in adolescents. Personality and Individual Differences, 29 , 815-821.

Nielsen, M. B., Tangen, T., Idsoe, T., Matthiesen, S. B., & Magerøy, N. (2015). Post-traumatic stress disorder as a consequence of bullying at work and at school. A literature review and meta-analysis. Aggression and violent behavior, 21, 17-24.

Rivers, I. (2004). Recollections of bullying at school and their long-term implications for lesbians, gay men and bisexuals. Crisis, 24 , 169-175.