Eksplisitt skriveopplæring har blitt et fyndord i mange sammenhenger, men spørsmålet er hvordan vi kan få til en eksplisitt skriveopplæring i praksis.

En eksplisitt skriveopplæring innebærer blant annet å gjøre skriverhåndverket synlig for elevene gjennom modellering og samtale om tekst. Dette, i tillegg til tett oppfølging og veiledning underveis i skriveprosessene, er med på å bygge stillaser for elevenes skriving.

Sirkelen for undervisning og læring kan støtte oss i dette arbeidet og er en modell over et undervisningsforløp som bygger stillaser for elevenes skriving gjennom fire faser: bygge kunnskap, modellering og dekonstruksjon, felles konstruksjon og selvstendig konstruksjon. Det er viktig å merke seg at fasene kan bytte plass innbyrdes, og en ikke trenger å gå gjennom alle fasene hver gang elevene arbeider med en ny tekst.

I bygge kunnskaps-fasen utforsker lærer og elever skrivesituasjonen og skaffer seg kunnskap om emnet de skal skrive om. Sentralt i denne fasen er å innhente informasjon og bygge opp en begrepsbank som er formålstjenlig for den aktuelle skriveoppgaven. I det neste steget, modellering og dekonstruksjon, plukkes en modelltekst fra hverandre, der hver del studeres med tanke på tekstens struktur og språklige kjennetegn. I den tredje fasen, felles tekstkonstruksjon, skriver lærer og elever hele eller deler av en tekst i fellesskap.

Tekstkonstruksjonen ledsages av en lærerstyrt samtale om de språklige og innholdsmessige valgene som tas underveis. Først i den fjerde fasen, selvstendig konstruksjon, skriver elevene sin egen tekst, men læreren er fremdeles en viktig støtte for elevene gjennom tett oppfølging og veiledning.

Tradisjonelt har vi i skriveopplæringen brukt mye tid på den venstre siden av sirkelen. Vi har vært opptatt av å bygge kunnskap om et emne før elevene slippes løs på egen hånd for å skrive tekster om temaet. Ved å bruke tid på den høyre siden av sirkelen, gjennom å arbeide med modelltekster og skrive tekster i fellesskap, kan vi bygge flere stillaser for elevenes skriving. Vi tror det ligger et uutnyttet potensial i å jobbe i helhetlige skriveforløp som strekker seg over alle de fire fasene, og denne modellen kan hjelpe oss å gjøre skriveopplæringen mer eksplisitt og tydelig for elevene. Under figuren er en kort beskrivelse av hver enkelt fase i sirkelen.

Figur 1 Sirkelen for undervisning og læring

Bygge kunnskap

I denne førskrivefasen utforsker elever og lærer skrivesituasjonen og skaffer seg kunnskap om emnet de skal skrive om. Elevene må få hjelp til å tilegne seg et relevant vokabular og lære begrep og uttrykk som er knyttet opp mot emnet de skal skrive om. Dette kan også dreie seg om å gjøre elevene kjent med ulike meningsbærende ressurser som tabeller, diagrammer og skjema. Det vil ofte være hensiktsmessig å bygge kunnskap om et emne, ikke bare i forkant, men også underveis i et skriveforløp.

Dekonstruere modelltekst

I denne fasen presenteres elevene for en modelltekst. Modellteksten må være et godt eksempel på den teksten elevene selv skal skrive. Skriveopplæring i alle fag innebærer at elevene skal bli kjent med de ulike fagenes tekster. I arbeid med fagtekster er det derfor viktig å vise fram og samtale om typiske kjennetegn. For eksempel kan det være aktuelt å snakke om konstruksjonsforklaringen i matematikk, oppbyggingen av laboratorierapporten i naturfag og kildebruken i samfunnsfagsteksten. For at elevene skal kunne skrive slike tekster selv, er det nødvendig at de får arbeide med gode eksempeltekster som synliggjør hvordan de ulike fagtekstene kan realiseres.

Lærer og elever diskuterer videre tekstens struktur og spesifikke språktrekk i lys av tekstens formål og den konteksten teksten inngår i. I samtalen med elevene bør læreren peke på det som er typiske trekk ved teksten som tekststruktur, tekstbinding, stilnivå og bruk av fagbegrep. Teksten dekonstrueres, det vil si at den plukkes fra hverandre i mindre deler for å se på de språklige valgene som er gjort.

Målet er å utvikle elevenes metaspråklige bevissthet, det vil si å gi elevene begreper til å kunne benevne språktrekk i egne og andres tekster. Når tekster løftes fram og drøftes i fellesskap, erfarer elevene at de trenger dette metaspråket for å uttrykke seg presist om teksten. De opparbeider seg et vokabular om tekst som også er en forutsetning for å gi, motta og forstå respons på egne og andres tekster.

Det er viktig at dialogen omkring eksempeltekstene åpner opp for individuelle tilpasninger og elevenes egen kreativitet. Det er ofte en fordel å bruke gode elevtekster som eksempeltekster, men også konstruerte tekster som læreren skriver for et bestemt opplæringsformål, kan egne seg.

Konstruere tekst i fellesskap

I denne fasen skriver lærer og elever hele eller deler av en tekst sammen. Lærerens kunnskap om den aktuelle tekstens struktur og språklige trekk synliggjøres for elevene gjennom at læreren aktivt støtter og diskuterer teksten med elevene. Når læreren skriver sammen med elevene, gjerne «live» på skjerm, inviterer hun dem til å komme med innspill og vurderinger underveis i skrivingen. Her kan ulike utkast drøftes opp mot formål og bruk. Elevene kommer med forslag til teksten, og læreren stiller spørsmål som får elevene til å reflektere over om de språklige valgene er hensiktsmessige for å oppfylle tekstens formål.

Å konstruere tekster i fellesskap handler om å vise fram prosessen som ligger til grunn for den ferdige teksten. Skriveprosessen gjøres dermed synlig for elevene. Dette er et viktig holdningsskapende arbeid for at elevene skal forstå at skriving er en arbeidskrevende prosess som krever utholdenhet.

Skrive individuelt

I denne fasen skriver elevene på egen hånd, enten individuelt eller sammen med en medelev. Underveis i skriveprosessen vil elevene ha ulikt behov for støtte, det kan være hjelp til å avkode skriveoppgaven og avklare formålet for skrivingen, det kan være å ta i bruk ulike skriverammer eller det kan være å samtale med en læringspartner eller lærer om teksten.

Gjennom forarbeidet til skrivingen har lærer og elever opparbeidet et felles språk som er et godt utgangspunkt for å gi læringsfremmende underveisvurdering på tekstene. Ved å utvikle et felles språk for å samtale om tekst får elevene et innsyn i og kunnskap om hvordan tekster blir til. Å utvikle elevenes skrivekompetanse handler altså om å gjøre skrivehåndverket tydelig og tilgjengelig for elevene.

Litteraturhenvisninger

Sirkelen er inspirert av:  http://www.decd.sa.gov.au/ literacy/files/links/teaching_ and_learning_cycl.pdf

Axelsson, M. (red.) (2009): Många trådar in i ämnet – genrepedagogikt arbete i Knutbyskolan. Stockholm: Utbildningsförvaltningen, Språkforskningsinstitutet.