Digital teknologi skal inn i barnehagene. Men kan det å lese e-bøker for barn være like bra i språkstimuleringen som papirbøker? Nå skal barnehageforskere ved Lesesenteret se nærmere på dette spørsmålet, og utvikle en app som barnehagelærere kan bruke for å vurdere om e-bøker er gode nok til samtalebasert lesing i barnehagen.

Professor Anne Mangen er prosjektleder for VEBB.

Barnehageforskere ved Lesesenteret og UiS har sammen med Stavanger Kommune blitt tildelt 6 millioner kroner fra FINNUT til forskningsprosjektet «Bøker og apper: Utvikling av vurderingsverktøy for e-bøker for barn (VEBB)».

- Barnehagene savner konkret kunnskap om hvordan skal bruke for eksempel e-bøker, og hvilke muligheter og begrensninger de har, sier prosjektleder professor Anne Mangen ved Lesesenteret.

- Barnehagene får stadige krav om at de skal ta i bruk digital teknologi, som nettbrett og e-bøker, sier . Både fra myndighetene og utdanningspolitikere ligger det en forventning om at nettbrett er engasjerende for barna på mange måter, og at det derfor vil være positivt å bruke i barnehagens språkarbeid. Men det er lite forskning på om det er en sammenheng mellom barns engasjement og bruk av digitale verktøy.

Skal utvikle app

I løpet av to år vil hun sammen med en rekke andre barnehageforskere, hovedsakelig ved UiS, samarbeide med barnehager for å utvikle en app for vurdering av e-bøker. Målet er å gi barnehagene et forskningsbasert, enkelt verktøy, som de kan brukes til å vurdere om enkeltbøkene som finnes på lesebrett vil fremme eller hemme barns språklæring i lesingen som foregår i barnehagen.

Underveis vil forskerne og barnehagelærerne også få mer kunnskap om de forskjellige typene e-bøker som blir laget for barn.

- Språklæring gjennom lesing i barnehagen handler om mer enn å bare gi barna kjennskap til ord og bokstaver. I norske barnehager er blant annet kroppslig læring og samhandling kjerneverdier, også i språkarbeidet. Derfor er det forskere med kompetanse på språk, idrettspsykologi, psykomotorikk og læring, medievitenskap, pedagogikk og estetikk med i prosjektet. I tillegg samarbeider vi tett med de som lager og utvikler e-bøker for barn, i tillegg til at barnehagelærere i kommunen er viktige deltakere i prosjektet, sier Mangen.

Samtalebasert lesing

For Stavanger Kommune er det et mål å ha høy kvalitet i språkarbeidet i barnehagen, med forskning som grunnlag. De legger blant annet vekt på viktigheten av samtalebasert lesing, og det er ønske om mer kunnskap om denne metoden i tilknytning til e-bøker som er utgangspunktet for dette prosjektet.

- Samtalebasert lesing er en metode som barnehagene benytter for å styrke og stimulere språklæring. Det handler om at den voksne legger opp til samtaler, der barna bidrar med tanker og refleksjoner rundt innholdet i en bok. Dette er en metode som vi vet har stor verdi. Men vi vet for lite om hva det har å si om fortellingen man leser er presentert i en papirbok eller som e-bok, forklarer førsteamanuensis Trude Hoel ved Lesesenteret.

Flere utfordringer med dagens e-bøker

Forskerne skal samarbeide med flere barnehager i Stavanger Kommune i arbeidet med å utvikle appen. De har også involvert barnehager i en studie som ble gjort i forkant av dette prosjektet.

- Der kom det blant annet frem at noen e-bøker ikke legger opp til at man kan stoppe og reflektere underveis i lesingen, fordi det ligger musikk under historien som gjør det naturlig å fortsette å bla, sier Hoel.

- Andre barnehageansatte har erfart at barna forventer at noe skje hvis de trykker på nettbrettet, og derfor har et annet fokus enn når de leser en vanlig bok. I noen tilfeller er barna like engasjerte som under en tradisjonell lesestund, mens andre forteller at barna er oppslukte av fortellingen, men ikke snakker selv mens de hører på, sier Hoel.

Også foreldre er skeptiske til bruken av nettbrett i barnehagen.

- Alt i alt er det stort behov for mer kunnskap på dette området. Vi er svært glade for det satses på forskning om lesing og språkarbeid i barnehagen, sier Hoel.