De mest sårbare har en større risiko for å påvirkes av negative faktorer ved barnehagen, viser en studie.

Noen barnehager har en høy andel ufaglærte blant personalet. Dette er en negativ faktor som har betydning for de barna som er mest sårbare, forteller Ragnhild Eek Brandlistuen.

Hun er forsker ved Folkehelseinstituttet og har ledet arbeidet med en rapport om sårbare barn i barnehagen.

Gutter er mer utsatt

Særlig gutter har flere symptomer på emosjonelle vansker i barnehager som har mange ufaglærte, viser rapporten. Den bruker data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen som baserer seg på spørreskjema som nærmere 7000 mødre og pedagogiske ledere i barnehagene har svart på.

Med sårbare barn mener forskerne i denne sammenhengen barn som har en nevrobiologisk risiko. De var enten født for tidlig, hadde lav fødselsvekt, eller et vanskelig temperament i spedbarnsalderen.

Et vanskelig temperament hos barnet kan for eksempel bety at barnet gråter mye, er vanskelig å roe, eller krever mye oppmerksomhet.

Store grupper mest negativt for jenter 

Hvis barnegruppen blir for stor, går det mest ut over sårbare jenter. De blir lettere oversett og får flere språkvansker.

Med sårbare barn mener forskerne i denne sammenhengen barn som har en nevrobiologisk risiko.

– Det er interessant at gruppestørrelsen bare har effekt for sårbare jenter, ikke gutter. De jentene som hadde språkvansker, fikk færre symptomer hvis de gikk i små grupper.

Tidligere forskning har vist at jenter i større grad enn gutter kan ha problemer med å komme til orde i større grupper. Brandlistuen tror det kan være derfor jenter med utviklingsvansker ser ut til å ha en bedre språkutvikling i barnehager med små grupper.

Tilrettelegging er viktig 

Forskerne fant at i de barnehagene der de ansatte tilrettelegger mye for kreativ og fysisk lek, virker dette forebyggende på barns språkvansker. Dette gjelder særlig for de sårbare guttene.

I de barnehagene som ikke tilrettelegger så mye, får de sårbare guttene et dårligere utviklet språk, og de blir mer triste og nedstemte. Det kan ha sammenheng med at de strever mer med å bli inkludert i lekeaktiviteter som oppstår spontant, mener Brandlistuen.

Lange dager negativt 

Når forskere tidligere har sett på om lange dager i barnehagen har negativ effekt på barn, har de studert et gjennomsnitt av barnehagebarn. Da har de ikke funnet noen sammenheng.

I denne studien har så mange barn deltatt at det har vært mulig å studere undergrupper. Her finner de at lange dager er negativt for de sårbare barna. Barn i denne gruppen som er lenge i barnehagen, viser mer rastløshet og aggresjon.

Litteraturhenvisninger

Brandlistuen, R.E., Helland, S.S., Evensen, L.A., Schjølberg, S., Tambs, K., Aase, H. og Wang, M.V. (2015). Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt