En ny rapport foreslår at skoler bør opprette ressursteam som kan følge opp barn som har vært utsatt for mobbing. Teamene kan også jobbe med et inkluderende læringsmiljø.

Rapporten Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing er en oppfølging av en forskningsbasert kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak for barn og unge som er utsatt for mobbing. 

Rapporten har blitt til ved at tre forskere har gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med til sammen 31 personer fra skole- og helsesektoren, samt mobbeombud, forskere og representanter fra interesseorganisasjoner og representanter med relevant juridisk kompetanse. Personene hadde alle direkte erfaring med å jobbe med barn og ungdom som har vært utsatt for mobbing.

Kunnskapsoppsummeringen gir ikke helt klare svar på hvilke tiltak som kan bidra til å hjelpe barn og ungdom som har vært utsatt for mobbing, rett og slett fordi forskningen er sparsommelig på dette området. Til tross for at oppsummeringen etterlyser mer kunnskap og forskning om temaet, trekkes familierettede og skolerettede tiltak frem som viktige beskyttende faktorer. Et interessant forslag i rapporten, er å etablere psykososial ressursgruppe eller -team på skolen.

Rapporten peker på at rektor har en viktig rolle i å tilrettelegge for en struktur som gjør at kompetanse og ressurser blir effektivt samordnet i arbeidet med oppfølging av elever som har vært eller er i en mobbesituasjon. Med bakgrunn i dette ble det foreslått fra informantene at skolene kunne opprette et psykososialt team, eller en ressursgruppe, som bistår rektor i dette arbeidet.

Rapporten viser klart at gruppen elever som har vært utsatt for mobbing trenger en særlig oppfølging. Men den foreslår også at et slikt team vil kunne bistå skoler med å tilrettelegge og strukturere hele arbeidet med elevenes psykososiale miljø eller skolemiljø generelt.

Teamet vil kunne være en bidragsyter for i større grad å få til et godt, systematisk arbeid med å avdekke og stoppe mobbing, å ivareta elever som har vært utsatt for mobbing og – ikke minst – bidra i det forebyggende arbeidet.

Rapporten foreslår at teamet bør:

  • bestå av rektor, lærere, rådgivere og SFO- ansatte
  • ha eksterne medlemmer som for eksempel helsesøster, PPT og psykolog
  • bistå ansatte i oppfølgingsarbeid
  • ledes av en psykososial koordinator
  • rapportere til rektor
  • inneha god henvisningskompetanse

Siste punkt er særlig viktig med tanke på rapportens hovedelevgruppe; elever som har vært utsatt for mobbing. Videre foreslår informantene at teamet kan koordinere kompetanseheving for personale, og gi nødvendig veiledning og støtte til ansatte opp mot de elevene rapporten har konsentreres om.

Ressursteamet er en god ide! Kanskje kan det bidra innenfor hele skolens arbeid med psykososiale miljø og inkludering. Teamet vil da jobbe med det preventive arbeidet mot mobbing, arbeidet med å utvikle gode læringsmiljø og med det spesifikke arbeidet med avdekking, stopping og ivaretakelse og oppfølging av de som blir mobbet.

Flere av skolene som har deltatt i Læringsmiljøprosjektet har valgt å etablere slike team. Noen steder fungerer teamet også som et lavterskeltilbud, der lærere kan komme og diskutere og få råd i spørsmål som handler om læringsmiljøet i klassene. Målet er å fange opp uønskede hendelser så tidlig som mulig, og å kunne sette inn hensiktsmessige tiltak på et tidlig tidspunkt.Flere sirkler som er knyttet sammen

 
Les mer