Tall fra Elevundersøkelsen for 2016 viser at 6,3 prosent av norske elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. 40,5 prosent svarer at ingen voksne på skolen visste om mobbingen.

Høsten 2016 svarte ca. 432 000 elever på Elevundersøkelsen. Undersøkelsen var obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1, og frivillig for øvrige trinn fra og med 5. trinn.

Hovedfunn om trivsel på skolen

 • 89,5 prosent av elevene trives godt eller svært godt på skolen. Det er uendret fra året før.
 • 7,9 prosent trives litt.
 • 2,7 svarer at de ikke trives noe særlig eller i det hele tatt.
 • 94,1 prosent har ofte eller alltid noen å være sammen med i friminuttene. Det er også uendret fra året før.
 • 4,3 prosent har noen ganger noen å være sammen med i friminuttet.
 • 1,5 prosent svarer at de sjelden eller aldri har noen å være sammen med.

Hovedfunn om mobbing i skolen

6,3 prosent av elevene blir i en eller annen kombinasjon mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever, to til tre ganger i måneden eller oftere.

Mobbet av elever på skolen

4,6 prosent av elevene blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

Av disse svarer:

 • 68,3 prosent at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte.
 • 46,1 prosent ble holdt utenfor og baksnakket.
 • 23,4 prosent opplevde fysisk mobbing.
 • Det er flest elever som blir mobbet av elever i gruppa eller klassen, og dernest av andre elever på skolen. Mesteparten av mobbingen foregår i skolegården, i klasserommet og i korridoren.
 • 40,5 prosent svarer at ingen voksne på skolen visste om mobbingen.
 • 16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.
 • Mobbingen avtar med alderen, men øker på 9. og 10. trinn.

Mobbet av voksne på skolen

1,8 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

Av disse svarer:

 • 57,5 prosent at den voksne sa sårende ord.
 • 50,2 prosent svarer at den voksne fikk en til å føle seg utenfor.
 • 46,6 prosent svarer at den voksne fikk andre elever til å le av en.
 • 44,3 prosent svarer at den voksne lo på en sårende måte.

Mobbet digitalt

1,9 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.

Av disse svarer:

 • 69,3 prosent at de ble kalt stygge ting og ertet.
 • 40,5 prosent svarer at noen spredte ting på nettet som såret dem.
 • 38 prosent ble holdt utenfor og baksnakket.
 • Halvparten av elevene som blir mobbet digitalt, opplever også tradisjonell mobbing.

Elever som mobber

0,8 prosent svarer at de har mobbet en eller flere elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

 • 37 prosent av disse blir også selv mobbet.
 • Det er flere gutter enn jenter som mobber.
 • 0,4 prosent svarer at de har mobbet andre digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.

I mars publiserer Utdanningsdirektoratet resultater for skoler og kommuner på skoleporten.no.

– Blir aldri ferdige med å jobbe mot mobbing

Undersøkelsen viser at 16 prosent av de som blir mobbet har svart at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe med det. Direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen, sier i en pressemelding at dette er alvorlig:

– Elever skal bli tatt på alvor når de sier fra om mobbing. De som jobber i skolen må ha kunnskap om hvordan man avdekker og stopper mobbing, og følger opp elevene og miljøet.

Hun mener det er viktig at skolen styrker kompetansen på mobbing, og trekker fram Læringsmiljøprosjektet som et eksempel på kompetansetilbud til skolene.Prosjektet. som ledes av Læringsmiljøsenteret. har siden 2013 har hjulpet mer enn 40 kommuner og 100 skoler som har slitt med mye mobbing eller andre utfordringer i miljøet. Flere skal få veiledning i årene som kommer, også barnehager.

– Uansett hvordan vi måler, blir vi aldri ferdige med å jobbe mot mobbing. Å jobbe mot mobbing er i praksis å jobbe kontinuerlig med å skape trygge miljø med trygge barn, sier Nilssen.