Forskere ved Lesesenteret er i ferd med å få verdifull kunnskap om den første lese- og skriveopplæringen i norsk skole.

Tilpasset opplæring er et begrep alle som jobber i skolen er kjent med. Men hvordan bør den første lese- og skriveopplæringen foregå, slik at det blir til det beste for elevene? Dette er et tema som engasjerer mange, men generelt har det vært lite forskning på begynneropplæringen i Norge. Den norske lese- og skriveopplæringen er i stor grad preget av tradisjon. Nå er forskere ved Lesesenteret i ferd med å få etterlengtet, ny kunnskap om de viktige første skoleårene.

Under årets Skriv! Les!-konferanse i Trondheim, presenterte forskere fra Lesesenteret kunnskap de til nå har fått gjennom to store forskningsprosjekter – På Sporet og Two Teachers.

På Sporet

På Sporet ser på hvordan man kan forebygge at elever utvikler lese- og skrivevansker. Prosjektet har foregått siden 2014, og forskerne har fulgt elever ved 19 skoler. Forskerne i På Sporet har utviklet et opplegg som kan benyttes i undervisningen av elever som viser tegn på utfordringer med å lære å lese og skrive. Studien undersøker effekten av dette opplegget, og lærernes erfaringer med å jobbe på denne måten.

Elevene i studien er nå i ferd med å avslutte tredje klasse, og forskerne har fulgt dem opp hvert år. På denne måten vil man få kunnskap om hvordan man kan fange opp og hjelpe elever så tidlig som mulig, slik at flere får en god lese- og skriveutvikling, selv om de kan ha «startvansker».

Two Teachers

Two Teachers undersøker effekten av økt lærertetthet i lese- og skriveopplæringen, og er et av de største forskningsprosjektene innenfor norsk utdanning noensinne. Nesten 6000 elever ved 150 skoler deltar.

Halvparten av klassene får en ekstra lærer i lese- og skriveopplæringen, og man skal se på hvordan lærere bør jobbe for å få best mulig effekt av det ekstra handlingsrommet økt lærertetthet gir. Siden prosjektet følger et så stort antall klasser og skoler over flere år, får forskerne også unik kunnskap om lese- og skriveopplæringen i norske klasserom, og i hvilken grad den er egnet til å tilpasse undervisningen til elever på ulike ferdighetsnivå.

Gullstandarden for forskning

Både På Sporet og Two Teachers følger gullstandarden for forskningsprosjekter, som er «randomiserte, kontrollerte studier». Dette betyr at deltakerne tilfeldig er delt inn i to grupper, der den ene gruppen er «intervensjonsgruppe», eller en slags tiltaksgruppe, og den andre gruppen blir en kontrollgruppe. Slik kan man se om tiltakene faktisk har en effekt, som ikke skyldes tilfeldigheter.

Viktig kunnskap om norsk skole

Siden disse studiene er tett på klassene og skolene som deltar i studiene, og foregår med tett dialog med lærerne, gir de også god innsikt i arbeidet som gjøres i norske klasserom. Dette er viktig kunnskap, både for forskere, politikere, myndigheter og andre som er opptatt av skole og undervisning.