I et forskningsprosjekt har terapeuter innen idrettsmedisin og ernæring gitt behandling til personer med bulimi og overspisingslidelse. Resultatet er svært lovende.

Professor Gunn Pettersen og stipendiat Maria Bakland synes det er svært positivt at også terapeuter innen idrett og ernæring kan hjelpe pasienter med spiseforstyrrelser. Dette kan korten ned på behandlingskøene. Foto: Elisabeth Øvreberg

– Fagpersoner innen idrettsmedisin har tradisjonelt sett ikke vært mye brukt i behandling ved spiseforstyrrelser, sier Maria Bakland, stipendiat ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT

Derfor var hun og forskningsgruppen spente på resultatet fra studien, som er et samarbeid med Norges idrettshøgskole (NIH) og Universitetet i Tromsø.

Studien gikk ut på at ti terapeuter innen idrettsmedisin og ernæring skulle gi fire måneders behandling til 60 pasienter med bulimi og overspisingslidelser.

Etter endt behandlingstid intervjuet Bakland terapeutene om deres erfaringer som terapeuter.

– Tilbakemeldingene jeg fikk var at terapeutene opplevde at de kunne bidra med kunnskap om fysisk aktivitet og ernæring til denne pasientgruppen. De hadde stor tiltro til prosjektet og var positive til bidraget sitt. De opplevde også at pasientene hadde tillit til kunnskapen de fikk, sier Bakland.

Ga råd og delte kunnskap

Hun forteller at terapeutene erfarte at de gav deltagerne gode verktøy som de kunne brukes i hverdagen i etterkant av behandlingen. Verktøyene handlet blant annet om hvordan de skal spise riktig og hvordan de kan bruke fysisk aktivitet i hverdagen.

Noe annet som kom frem i studien, var at behandlerne var bevisst sitt fagområde, så hvis deltakerne stilte spørsmål de ikke kunne svare på, innhentet de kunnskap hos andre.

– Terapeutene poengterte også at personlig egnethet, altså det å kunne lytte og være et medmenneske, var veldig viktig, sier Bakland.

Neste skritt i forskningen er å intervjue deltakerne for å studere deres erfaringer med behandlingen.

En alvorlig situasjon

Professor og veileder, Gunn Pettersen, mener denne forskningen er svært interessant og samfunnsnyttig, for i dag har denne pasientgruppen lange ventelister når det kommer til behandling.

Ifølge Spiseforstyrrelsesforeningen har det vært en kraftig økning i antall henvendelser fra folk som venter på behandling det siste året.

Til Dagsavisen forteller Nicholas Wilkinson i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget at Norge har mange tusen som trenger hjelp.

– Tilbudet i kommunene er altfor dårlig, der må vi få et bedre system. Vi vil lage en forpliktende plan for å bygge opp et psykisk helsetilbud til barn og ungdom i hele Norge, sier Wilkinson.

Grunn til optimisme

Med dette som bakteppe, mener Gunn Pettersen resultatene fra denne studien er positive.

– Det kan være snakk om at det her er en ny gruppe med fagpersoner som kan bidra til å hjelpe flere med spiseforstyrrelse og dermed også forkorte behandlingskøene. Kanskje kan dette bli viktig både med tanke på forebygging og behandling av spiseforstyrrelser.

Prosjektleder for hele behandlingstudien er professor Jorunn Sundgot-Borgen ved NIH.

Les mer om studien til Maria Bakland her.