– Tvangsovertakelsen av den private Oslo lærerskole i 1946 er et eksempel på en aktiv stat og «et totalitært demokrati», sier førsteamanuensis Kristin Norseth.

FOTO J. H Küenholdt A/S

Midt i november hold førsteamanuensis i historie, Kristin Norseth, sin avskjedsforelesning ved MF. Forelesningen hadde tittelen: "Kampen om "folkets sjel". Statens overtakelse av Oslo lærerskole i 1946."

Når staten setter grenser

– I demokratiet er det adgang til å reise og drive frie, private, skoler på alle nivåer. Denne retten er i dag sikret gjennom lovgivning og internasjonale konvensjoner som Norge har forpliktet seg på. Men Staten kan bruke sin makt til å begrense, ja faktisk knuse den lovfestede friheten borgere i et liberalt demokrati har til også institusjonelt å fremme sitt livssyn, sier Norseth.

Hun viser til det som skjedde da Stortinget under budsjettforhandlingene i 1946 vedtok at Staten skulle overta Oslo lærerskole, som var eid og drevet av Indremisjonsselskapet siden 1912. Vedtaket var i strid med gjeldende rett og ble gjort med Arbeiderpartiets og kommunistenes stemmeflertall (89 mot 58).

Konturer av en totalitær stat

– Saken vakte oppsikt og skarp debatt i og utenfor Stortinget. Med erfaringene fra okkupasjonen og Arbeiderpartiets doktrinære fortid så man konturene av den totalitære stat, som gjennom skolen og på andre måter søkte å indoktrinere folket i en bestemt livsanskuelse, sier Norseth.

Hun sier at makt over skolen og lærerutdanningen var nødvendig for Arbeiderpartiet for å fremme den politiske-ideologiske målsettingen. Partiet hadde lenge gjort det klart at det ønsket å gjøre samfunnet sosialistisk.

– Tvangsovertakelsen av Oslo lærerskole er et eksempel på en aktiv stat og «et totalitært demokrati» som bruker flertallsmakt for å begrense religiøs innflytelse i en av samfunnets viktigste sektorer, nemlig skolen, sier Norseth.

Frie pedagogiske livsynsinstitusjoner

Hun mener at forskningen hennes på denne historiske hendelsen viser et paradigme for hvordan en sekulariserende stat kan gå frem for å overta makt og dominans over sivilsamfunnet. I denne sammenhengen gjennom skoleverket.

– Spørsmålet om forholdet mellom stat og frie pedagogiske livssynsinstitusjoner i samfunnet er svært aktuelt. Eksemplet med Oslo lærerskole viser med all tydelighet at et stortingsflertall kan overkjøre også positiv rett og frata minoriteter demokratiske rettigheter. Faren er overhengende i alle moderne statsordninger, det være seg kommunistiske, fascistiske eller ekstremt liberalistiske systemer.