Forskere fra Nord universitet skal forske på innføringen av ny samisk lærerplan i skolene.

Den kommende læreplanreformen i grunnskolen har fått navnet «Fagfornyelsen», og skal implementeres fra høsten 2020.

I den sammenheng skal alle fagene i skolen fornyes, deriblant de samiske språkfagene.

Nå har forskere fra Nord universitet fått klarsignal til å se på hvilke utfordringer skoler utenfor de sentrale nordsamiske områdene vil oppleve når de skal sette i verk den nye samiske læreplanen.

Utfordringer knyttet til implementering

Fornyelse av språkopplæringen i samisk. Prosjektleder, førsteamanuensis Wenche Rønning (t.v.) og universitetslektor Sandra Nystø Ráhka har fått en halv million kroner til forstudier (foto: Per Jarl Elle).

– Læreplanreformen byr i særlig grad på utfordringer for skoler som geografisk ligger utenfor de nordsamiske kjerneområdene, sier prosjektleder Wenche Rønning, som er førsteamanuensis ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag.

Forskning på tidligere læreplanreformer viser at innenfor lule- og sørsamiske områder, men også i nordsamiske områder der språket ikke alltid står like sterkt som i indre Finnmark, kan det bli spesielt utfordrende å iverksette den nye læreplanen.

– Disse utfordringene kan være knyttet til manglende tilgang på lærere, få og lite varierte læremidler, samt den generelle språksituasjonen, sier Wenche Rønning.

Stiller krav til samiskopplæringen i skolen

Spennende forprosjekt: Sandra Nystø Ráhka og Wenche Rønning foran Nord universitet, Bodø. Foto: Per Jarl Elle.
I forslagene til de nye læreplanene, som var ute på høring i vår, angis det at opplæringen i samisk skal skje gjennom sterke modeller for språkopplæring.

– Dette vil føre til en klar styrking av samiskopplæringen i skolen, men vil også stille krav til hvordan denne opplæringen skal organiseres, sier universitetslektor Sandra Nystø Ráhka.

Forprosjektet er tildelt 500 000 kroner fra Regionalt forskningsfond for Nord-Norge.

Forstudiene vil danne grunnlag for å utvikle problemstillinger og gi en forskningsmessig tilnærming for en større studie, som det vil søkes om midler til å starte høsten 2020.