Hvilken funksjon kan bøker ha i barnehagens hverdag og for barna?

LÆRERROMMET: Bøker i barnehagen er bra for mye mer enn språkopplæring, mener gjestene i podkasten Lærerrommet, styrer Heidi Gilje og førstelektor Hilde Dybvik.

Og hva er gode arbeidsmåter og effektene av barnelitteratur? Hør episode 55 av podkasten Lærerrommets episode direkte her:

Episode 55: Bøker i barnehagen, hvorfor det?

Episodens gjester er førstelektor Hilde Dybvik ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Oslomet og styrer Heidi Gilje i Aursmoen barnehage.

Kilde også til lek og samtale

Studier viser at det generelt sett leses lite i barnehagene, og også at det leses lite variert. Det tror Dybvik kan komme av et høyt læringstrykk i barnehagen.

– Man er kanskje redd for at det å lese bøker ikke er så viktig, eller ikke synlig arbeid. Vi vet at det å bli lest for er veldig viktig for språkutvikling. I tillegg er det en stor kilde til lek og samtale, sier førstelektoren.

Hun tror det snakkes for lite om barnelitteratur i mange barnehager, og at nytteperspektivet rundt bøkene kan bli for stort.

– Det er viktig å huske på hvorfor barna ønsker å bli lest for, og det er fordi det er gøy, spennende og hyggelig. Det handler om noe helt annet enn det vi voksne snakker om når effekter av lesing snakkes om, sier Dybvik.

– Vi må holde fast på barnas perspektiv og så kan vi som voksne vite at lesingen har noen fine bieffekter.

Bøker til alle

Gilje mener styrere må være bevisste og vite hvorfor de leser for barna i barnehagen, og synes også at det ikke bare handler om læringstrykket.
– Det handler om å skaffe de gode sosiale situasjonene, om felles opplevelser, om å finne gode historier som handler om mer enn språktrening, sier styreren.

I Aursmoen barnehage jobber de med flerspråklige barn der målet er å øke ordforrådet og få på plass mye før skolestart. De oplever at det er bra å jobbe med dette i en lystbetont høytlesningssetting, der også andre assosiasjoner skapes.

Den flerspråklige barnehagen har skaffet seg bøker på alle språk. Bøkene er lett tilgjengelig i fra lave hyller. Det er åpnet for hjemlån av bøker, noe som er positivt for både lesningen hjemme og for språkutviklingen.

– Vi ønsker at alle barna skal få de samme mulighetene. Vi vet at ordforråd og språk er en viktig faktor i forhold til skoleløpet videre, og hvordan barn og ungdom klarer seg. Vi snakker med foreldrene om at høytlesning er viktig, sier Gilje.

Styreren forteller i episoden at bøker på flere språk har gitt gode ringvirkninger for hele barnegruppa, både når det gjelder identitet, likeverd og inkludering.

Hør også på Lærerrommets episode 28 «Barn og språk i barnehagen». Hør den direkte her:

Episode 28: Barn og språk i barnehagen