Lærerspesialist er en faglig karrierevei for å beholde gode lærere i klasserommene. En lærerspesialist i yrkesfag skal være faglig oppdatert på sine programområder, skal styrke profesjonsfellesskapet og skal bidra til å utvikle egen skole som lærende organisasjon.

Karriere

Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en utprøving av nye faglige karriereveier for lærere i form av funksjonen lærerspesialist. Ifølge Utdanningsdirektoratet er målsettingen «å gi lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet». I rammene for piloteringen – utprøvingen – beskriver Kunnskapsdepartementet krav til lærere i spesialistfunksjonen. Dette omhandler krav til godkjent lærerutdanning og relevant undervisningserfaring. I tillegg vektlegges blant annet initiativ til å forbedre undervisningen og til å reflektere over og kritisk vurdere undervisningspraksis og elevenes læring sammen med andre lærere.

Bildet viser lærerspesialiststudenter BA fra Kuben videregående skole.

Hva er en spesialist

Lærerspesialistene i yrkesfag skal være faglig oppdatert på forskning og yrkesdidaktikk på sine programområder. De skal bruke sin yrkesfaglige kompetanse og analysekompetanse til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikle skolen som lærende organisasjon. Utdanningsdirektoratet (2019) anbefaler at lærerspesialistene gis en sentral rolle i det lokale arbeidet med fagfornyelsen og bistår skoleleder i arbeidet med å utvikle lokal kompetanseutviklingsplan. Lærerspesialistene skal bruke størsteparten av tiden på undervisning og læringsarbeid innenfor sitt yrkesfagområde.

Det er etter hvert mange lærerspesialister. Som utdanningsinstitusjoner får vi tilbakemelding fra flere lærerspesialister om at de opplever rollen som utfordrende og litt utydelig. Det gis nå tilbud om videreutdanning til lærerspesialist innen to yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette tilbudet kan bidra til å styrke rollen som lærerspesialist for dem som allerede har funksjonen, eller det kan kvalifisere lærere som ønsker å søke seg til en lærerspesialistfunksjon. Lærerspesialistutdanningene er på masternivå (60 studiepoeng over to år), og de kan inngå som en del av en erfaringsbasert mastergrad. Utdanningene finansieres på lik linje med andre videreutdanningstilbud for lærere fra Utdanningsdirektoratet. Det betyr at lærere som deltar, får frikjøp i deler av stillingen sin slik at de får tid til å studere ved siden av jobb.

Nye utdanninger

Høsten 2018 startet to lærerspesialistutdanninger for yrkesfag: i bygg- og anleggsteknikk (BA), som tilbys ved NTNU, og i helse- og oppvekstfag (HO), som tilbys ved OsloMet. Lærerspesialistutdanningene er praksisnære og forskningsbaserte, og gir studentene kompetanse i å utvikle og tilrettelegge undervisning. Profesjonsutvikling og veiledning er gjennomgående tema gjennom hele studiet, og arbeidskravene i studiet legger opp til at studentene skal utvikle og utforske egen undervisningspraksis og sette i gang utviklingsprosesser på egen skole, basert på et solid kunnskapsgrunnlag. Lærerspesialistutdanningene vil gjøre studentene i stand til å ha en sentral rolle i utvikling og gjennomføring av lokale kompetanseutviklingstiltak, både innenfor etter- og videreutdanning.

Styrke yrkeskunnskap

Studiet er et tilbud til yrkesfaglærere innen bygg- og anleggsteknikk som ønsker en faglig karriere knyttet til undervisning og yrkesfaglig FoU-arbeid ved egen skole. Målet er at studenten gjennom studiet skal styrke sin yrkeskunnskap i bygg- og anleggsteknikk og yrkesdidaktikk, samt utvikle kompetanse i å drive faglig utviklingsarbeid ved egen skole. Dette vil være knyttet til utvikling av undervisningen i bygg- og anleggsteknikk i samarbeid med kolleger, gjennom kollegaveiledning, samt at de skal drive utviklingsprosesser på fagets premisser i samarbeid med skolens ledelse, elever og lærere.

En lærerspesialist skal være faglig oppdatert og bidra til økt kompetanse på egen skole. Lærerspesialister er skolens endringsagenter.

Yrkesfaget vektlegger: Konstruksjonsforståelse, Utviklingstrender i byggebransjen, Rehabilitering og fornying og Grønt skifte i bygget miljø.

Profesjonsfaget (pedagogikk og yrkesdidaktikk) vektlegger: Opplæring, utvikling av undervisning, Veiledning og vurdering i bygg og anleggsteknikk, Samarbeid skolebedrift, Pedagogisk bruk av IKT, Innovasjon og entreprenørskap, Forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt som felles tema for yrkesfaget og profesjonsfaget.

For yrkesfaglærerne i bygg- og anleggsteknikk vil viktige element i faglig fordypning være det å bidra til at lærerne øker sin faglige, yrkesdidaktiske kompetanse og styrker kompetansen i profesjonsutvikling på fagets premisser. Vi ønsker å bygge opp et studium hvor de enkelte emnene er tett integrert i hverandre. Det vektlegges at emnene er tett knyttet til praksis både i verksted og klasserom og i samarbeid med bedrifter i bygg og anleggsbransjen. Profesjonsutvikling og vurderingskompetanse står som egne tema og vil være integrert inn i alle emnene som er i oversikten. Dette gjelder også digital kompetanse.

Helse- og oppvekstfag

Studiet er et tilbud til yrkesfaglærere innen helse- og oppvekstfag. Utdanningen består av fem emner og omhandler yrkesdidaktikk og tilpasset opplæring, innovasjonsprosesser og læringsledelse, organisasjonslæring, kvalitetsutvikling gjennom veiledning, vurdering og dokumentasjonsarbeid samt yrkesfaglig fordypning.

Studiet er arbeidsplassbasert, og egen arbeidsplass er en viktig læringsarena i studiet. Arbeidsformene i studiet legger vekt på oppgave- og prosessorientering, prosjekt- og utviklingsarbeid, deltakermedvirkning og erfaringslæring. Studentenes yrkesfaglige bakgrunn representerer en grunnleggende inngangsverdi, og eget fagområde utgjør en viktig referanseramme for utviklingsarbeidene. I alle fem emnene i studiet skal studentene forske på egen praksis gjennom konkrete utviklingsprosjekter de skal planlegge, gjennomføre og dokumentere. Prosjektene skal knyttes til eget fagområde, bredden i helse- og oppvekstfag og egen skole. Disse prosjektene vil trene studentene i skoleutvikling og kollektiv profesjonsutvikling med utgangspunkt i rollen som lærer og fagarbeider.

Oppsummert

Lærerspesialisten skal:

  • styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utviklingen av skolen som lærende organisasjon knyttet til elevens læring og skolens behov
  • øke lærerspesialistens yrkesfaglige kompetanse og utvikle undervisningen i bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag
  • lede utviklingsprosesser i samarbeid med skolens ledelse, elever og lærere
  • ha fokus på skolens behov for kompetanse ut fra nasjonale og lokale målsettinger
  • bidra til at dyktige lærere blir i klasserommet (Utdanningsdirektoratet, 2018)

Nettsider og kontaktpersoner:

https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-lui/lererspesialistutdanning-helse-oppvekstfag

Rådgiver: Eva Skals Johnskareng,

evasjo@oslomet.no

https://www.ntnu.no/videre/larerspesialistutdanning-bygg-og-anlegg

Kontaktperson: Linda Lønvik,

linda.lonvik@ntnu.no

el. ntnu.videre@ntnu.no