Like fullt spiller helsesykepleier en viktig rolle i skolen, særlig for elever i sårbare situasjoner, viser ny rapport.

«Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole» var en randomisert, kontrollert studie som ble utført som et samarbeidsprosjekt mellom NIFU, Folkehelseinstituttet, Læringsmiljøsenteret ved UiS og tolv norske kommuner.

Målet var å undersøke hvorvidt en ekstra helsesykepleierressurs førte til endringer i elevenes opplevde læringsmiljø, fravær og læringsresultater. I tillegg gjennomførte forskerne en implementering- og prosessevaluering for å si noe om hvorvidt gjennomføringen i kommunene og tiltaksskolene gikk som planlagt.

En ny rapport bygger på en oppfølgingsundersøkelse og presenterer en videreføring av forskningsprosjektet. Formålet var todelt: i) å følge opp funn fra hovedstudien, og ii) å kvalitativt undersøke utvalgte tema en tid etter gjennomføringen av tiltaket.

Rapporten viser at det er ingen effekt av økt helsesykepleierressurs på elevenes resultater på nasjonale prøver, verken i gjennomsnitt eller etter kjønn. Analyser av undergruppene viser heller ingen betydningsfulle effekter av tiltaket.

– Hovedstudien og oppfølgingsstudien viser altså samlet at den konkrete økningen i ressurs (3.25 timer) som ble tilført gjennom prosjektet ikke har ført til bedre læringsmiljø, redusert fravær eller bedre læringsresultater for elever i 5.-7. klasse, forteller forskningsleder ved NIFU Roger André Federici.

Manglende effekter kan skyldes faktorer som:

  1. den spesifikke økningen i helsesykepleierressurs ikke var stor nok til å utgjøre en forskjell
  2. overlapp med personell, aktiviteter og praksis mellom tiltaksskoler og kontrollskoler
  3. utfordringer knyttet til rekruttering, permisjoner og personellendringer i løpet av prosjektperioden
  4. betydningen av ressursøkning kan ha vært stor for enkeltelever uten at dette fremkommer i de undergruppene vi har undersøkt
  5. verdiene på utfallsvariablene var gode i utgangspunktet og derfor krevende å forbedre.

Funnene fra den kvalitative delen av oppfølgingsstudien viser at helsesykepleier spiller en viktig rolle i skolen, særlig overfor elever som kommer i sårbare situasjoner.

NIFU-rapport 2021:23