Lærere skal ikke stå alene. De innadvendte elevene som står i fare for å utvikle vansker senere, trenger hjelp tidlig og fra flere hold, mener forsker.

Saken ble først publisert på forskning.no

Vi kan kalle henne Anna. Anna går i tredjeklasse og synes det er vanskelig å rekke opp hånden i timen. Hun kan gå en hel skoledag uten å snakke med noen. I friminuttene holder hun seg for seg selv, og hun får vondt i magen når hun må presentere noe høyt i klassen. Det er så vanskelig å vite hva man skal si, og skummelt er det også. Anna synes det er lettere å trekke seg tilbake. Men hun har det ikke bra. Hvem kan hjelpe Anna og hvordan?

De innadvendte elevene strever ofte i stillhet

Alle lærere har en Anna i klassen. En stille og innadvendt elev som blir usynlig i den store massen av mer utadvendte elever.

– Lærere ønsker å hjelpe de barna som strever med innadvendt atferd, men noen ganger trenger de støtte. Da er det betydningsfullt for lærere å vite hvor de kan henvende seg i skolen.

Forsker Stine Solberg, tidligere stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, nå universitetslektor ved OsloMet. (Foto: Shane Colvin / UiO)

Det forklarer Stine Solberg. Hun er tidligere stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO og har nylig levert sin doktorgradsavhandling. Hun venter nå på disputas og jobber som universitetslektor på OsloMet.

I doktorgradsavhandlingen forsket hun på hvordan lærere opplever støtte i arbeidet med stille og innadvendte barn i skolen. Studien er en del av et større forskningsprosjekt om innadvendte barn og hvilke strategier lærere bruker for å gi dem støtte, og baserer seg blant annet på intervjuer med 19 lærere som selv har erfaring med å støtte barn som strever med innadvendt atferd.

Innadvendt atferd kan påvirke mestringsfølelsen

Noen barn er så innadvendte at det kan gå ut over både relasjoner til jevnaldrende og læringen deres. Og det er disse Solberg forsker på.

– Barn som viser innadvendt atferd kan risikere å bli faglig undervurdert fordi de er stille og innesluttet, og dette kan påvirke forventninger til deres evner og læringspotensial. Nettopp derfor er det så viktig at lærere bevisstgjør hverandre på de elevene som viser innadvendt atferd, slik at disse elevene får den støtten de trenger. For de kan trenge hjelp, sier Solberg.

Lærerne trenger støtte fra flere hold

Lærerne er gjerne de første til å identifisere stille og innadvendte barn som strever, men de mangler ofte klare retningslinjer for hvordan de kan møte elevenes behov. Noen ganger trenger læreren råd og støtte for hvordan de kan gå frem.

I sitt doktorgradsarbeid har Solberg blant annet forsket på hvilke støttesystemer som er viktige for at lærerne skal kunne hjelpe elever som Anna. Intervjuene med lærerne som deltok i studien viser at de henter støtte fra fire hold:

  • Ledelsen – som må anerkjenne at de stille og innadvendte elevene faktisk trenger ekstra støtte

  • Lærerteamet – som kan lytte til bekymrede kolleger og dele hva de selv gjør i møte med disse barna, og hvorfor

  • Skolens ressursteam – som ofte består av sosiallærer, andre fagpersoner på skolen og PPT. Disse kan hjelpe med sin spesialkunnskap

  • Elevens foresatte – som kjenner barnet sitt best og vet hvilke tiltak som passer godt for barnet

For flere av lærerne i studien var det å snakke med andre lærere om sine observasjoner inngangsporten til å hjelpe eleven. I slike samtaler kunne de både sette ord på hvilke utfordringer de opplevde, og utveksle erfaringer og forslag til tiltak som kunne hjelpe eleven.

– Å sette usynlige elever som Anna på agendaen, er det første steget for å gjøre dem synlige. Å få en felles forståelse for hva de strever med, og hva som kan hjelpe dem i skolehverdagen, er neste steget i den målrettede hjelpen, sier Solberg.

Den enkelte lærer kan ikke alltid hjelpe denne elevgruppen alene.

(Videoproduksjon: Shane Colvin / UiO)

Godt samarbeid og kontrete tiltak er nøkkelen

Ingen barn som viser innadvendt atferd er like. Noen er «bare» stille og innesluttede, mens andre er redde for å gå på skolen. Noen vil vokse seg ut av den stille atferden, mens for andre kan det bli et problem som følger dem senere i livet. Elevene har ulike utfordringer som må møtes med ulike løsninger. Derfor er godt samarbeid mellom lærerne som er tett på elevene, ressursteam og ledelse helt avgjørende for at elevene skal få den hjelpen de trenger.

– Lærerne i min forskning viser at det er viktig å være åpne med hverandre på tvers av støttesystemene og få til en samordnet satsning med konkrete tiltak, sier Solberg.

Men kanskje viktigst av alt er samarbeidet mellom lærere og barnas foresatte. Barna kan ofte oppleves og oppføre seg annerledes utenfor skolen. Gjennom god kontakt med familien til barnet kan lærerne få innblikk i elevens adferd, behov og styrker i en annen kontekst.

– Foresatte er eksperter på sine egne barn. Godt samarbeid mellom lærer og foresatte kan gi innsikt i de små tingene som kan utgjøre en stor forskjell i hverdagen til de stille barna.

Det er viktig å skape en forståelse av at man jobber mot samme mål. Det kan det gjøre en stor forskjell for barnets trivsel og utvikling.

Tidlig innsats er viktig

Elever som viser innadvendt atferd trenger hjelp tidlig før atferden blir et problem. Derfor er det viktig å vite hva lærerne trenger for å kunne støtte disse elevene.

– Forskningen min viser hvordan lærere går frem for å få støtte, og at det er flere nettverk i skolen som bidrar til dette, sier Solberg.

Litteraturhenvisninger