Elever som er ensomme på videregående skole, har større sjanse for å falle fra og ikke fullføre utdanningen, viser ny forskning.

Elever som er ensomme på videregående skole har dårligere sjanse for å fullføre skolegangen, viser ny studie. Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS

Elever som er ensomme på videregående skole har dårligere sjanse for å fullføre skoleløpet. Det viser en ny studie utført av Maren Stabel Tvedt og Edvin Bru ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

– Det at ensomme elever har større sjanse for å falle fra, er en effekt vi finner selv om vi tar høyde for andre kjente risikofaktorer, som for eksempel svake karakterer fra grunnskolen, forteller Stabel Tvedt. Studien viste at bare 75 prosent av de som følte seg ensomme på skolen fullførte, sammenlignet med 85 prosent blant de som ikke var ensomme.

Postdoktor Maren Stabel Tvedt har forsket på VGS-elever som er ensomme. Foto: Jeanette Larsen/UiS.

Lærerstøtte kan ha beskyttende effekt

Ensomhet er den subjektive og ubehagelige opplevelsen av avvik mellom ønskede og faktiske sosiale relasjoner. I denne studien blir det satt søkelys på ensomhet blant jevnaldrende på skolen, som kan betraktes som mangel på opplevd tilhørighet eller mangel på sosial inkludering blant medelever.

I løpet av det siste tiåret har det blitt funnet en bekymringsfull økning i ensomhet på skolen over hele verden, og ensomhet kan ha betydning for blant annet elevenes læringsutbytte og trivsel på skolen.

– Vi fant også at opplevelse av god emosjonell støtte fra lærere i videregående skole har en «beskyttende effekt». Resultatene tyder på at god støtte fra lærere mens elevene går i videregående skole har sammenheng med økte faglige prestasjoner, og dermed er sjansen større for at eleven fullfører opplæringen, legger hun til.

– Ønsket å studere elevenes opplevelser

Det finnes mye forskning på frafall, men lite som kobler elevenes subjektive opplevelse av relasjoner til lærere og medelever i videregående skole med fullføringsdata i et såpass stort utvalg, forteller Stabel Tvedt. I denne studien deltok 1241 elever fra ulike skoler i Rogaland, og studien har vært mulig å gjennomføre takket være et nært samarbeid med opplæringsavdelingen i fylket.

– Vi ønsket å studere elevenes subjektive opplevelse av tilhørighet og relasjoner i skolen og se det i sammenheng med registrert fullføring fem år etter at de startet i videregående, sier hun.

Det var også et poeng å studere disse sammenhengene i et design som inkluderer faglige prestasjoner fra ungdomsskolen og i videregående skole, som representerer mer kjente faktorer i frafallsforskningen, forklarer hun videre.

Studien er også unik i internasjonal setting, siden den predikerer faktisk frafall / fullføring flere år etter at opplevelse av ensomhet og lærerstøtte er registrert. De fleste andre studier innenfor denne tematikken har studert elevenes selvrapporterte intensjoner om å slutte. Styrken i vårt forskningsdesign har nok bidratt til at tidsskriftet Learning and Instruction ønsket å publisere studien, mener Stabel Tvedt.

– Viktig å fullføre VGS

Fullføring av videregående skole har stor betydning for den enkeltes muligheter for jobb og deltakelse i samfunnet. Derfor er det så viktig med kunnskap, ikke minst om faktorer som er relatert til skolekonteksten, mener postdoktoren.

– Vi trenger kunnskap som gir innsikt i det komplekse årsaksbildet som manglende fullføring kan ha. Denne forskningen sier noe om at vi må utforme tiltak som styrker elevenes forutsetninger for sosial tilhørighet i videregående skole, sier hun.

Litteraturhenvisninger

Tvedt, M.S., Bru, E. (2023). Completion of upper secondary education: Predictions of the psychosocial learning environment and academic achievement, Learning and Instruction, Volume 88, 101824. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2023.101824