En ny doktorgrad trekker frem tre ting som kan være særlig viktige for at barns skal utvikle sine evner innen høyere ordens tekning: matematikk, kodeleker og støtte fra voksne.

Forskning viser at det er viktig å lære barn kritisk tenkning, helt fra en ung alder. Dette er en essensiell ferdighet i dagens samfunn. Kritisk tenkning inngår i det som i det utdanningsvitenskapelige feltet blir kalt for «høyere ordens tenkeferdigheter».

– Jeg mener bruk av kodeaktiviteter i barnehagen er positivt på mange måter, og spesielt siden det kan stimulere barns evner innen høyere ordens tenkeferdigheter.
Enrico Pollarolo

– Dette er et sett med ferdigheter som trengs for å blant annet kunne overføre det man har lært i en situasjon over til en annen, og det innebærer også evnen til kritisk tenkning, kreativ tenkning, metakognisjon og problemløsning, forklarer Enrico Pollarolo, som er stipendiat i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS). Tirsdag 12. og onsdag 13. mars disputerte han for sin doktorgrad.

Les mer om disputasen her

Det finnes mye forskning på kritisk tenkning i skolen, men det er forsket lite på barn og de ansatte i barnehagen. I sitt doktorgradsarbeid har Pollarolo undersøkt temaet høyere ordens tenkning i barnehagene. Han mener det er avgjørende å forstå hvordan kritisk tenking blir oppfattet av de ansatte i barnehagen.

Funn fra Enrico Pollarolos doktorgrad viser at matematikk og kodeleker er viktige for at barn skal kunne tenke kritisk. Foto: Mari Løvås

Matematikk = viktig for å tenke kritisk

Funn fra hans doktorgrad viser blant annet at matematikk og kodeleker kan være viktige faktorer for at barn skal kunne utvikle evnen til kritisk tenkning og problemløsning. Andre funn fra hans doktorgrad viser at barnehagelærere kan spille en viktig rolle for å stimulere barns ferdigheter innen kritisk tenking.

Pollarolo trekker frem tre ting som særlig viktige for at barn skal kunne utvikle sine evner innen høyere ordens tenkning: matematikk, kodeleker og god støtte fra barnehagelæreren.

Han har i tillegg til å undersøke ansatte i barnehagers oppfatning av kritisk tenkning, også undersøkt læreres perspektiver på matematikk og sammenhengen mellom matematikk og høyere ordens tenkeferdigheter samt lærerens syn på og strategier for bruk av kodeleker og resultater når det gjelder ferdighetene som barna utviklet ved bruk av dette.

Kodeleker kan utvikle høyere ordens tenkeferdigheter

Pollarolo mener lærere bør være bevisste på det endelige målet om å støtte høyere ordens tenkeferdigheter når de arbeider med matematikk og kodeleker med barna i barnehagen. Han mener å ha en bevisst holdning til dette samt en plan for arbeidet, kan være med på å støtte barns evner til høyere ordens tenkeferdigheter.

– Jeg mener bruk av kodeaktiviteter i barnehagen er positivt på mange måter, og spesielt siden det kan stimulere barns evner innen høyere ordens tenkeferdigheter. Denne tilnærmingen til matematikk bør også vektlegges i større grad i barnehagelærerutdanningen, sier han.

Han mener også at barnehagelærerstudenters digitale kompetanse bør styrkes, spesielt knyttet til det å kunne være en god støtte og tilrettelegger når det kommer til barns lek med kodeaktiviteter.

Må forbedre den digitale kompetansen

Selv om Rammeplanen for barnehagen oppfordrer til digital praksis gjennom bruk av digitale verktøy som støtter barns læringsprosess, tyder forskning på at norske barnehagelærere må forbedre sin profesjonelle digitale kompetanse for å kunne støtte barns lek med teknologi på en effektiv måte, forteller Pollarolo.

– Muligheten for at verktøy som kodeleker vil bli internalisert uten hjelp fra barnehagelæreren, er veldig lav. Så barnehagelærere spiller en viktig rolle her. Barnehagene må også se på riktig anvendelse av dialogiske pedagogiske praksiser for å fremme høyere ordens tenkeferdigheter, sier han.