Ståstedsanalyse - et virkemiddel for skoleutvikling?

Ståstedsanalyse (Point of View analysis, PoV) er et prosessverktøy utviklet av det norske Utdanningsdirektoratet for å hjelpe skoler til å identifisere områder for skoleutvikling. I denne studien benytter Eli Ottesen aktør-nettverksteori for å undersøke hvordan bruk av ståstedsanalysen kan bidra til meningsdanning.

Ottesen gjør en innholdsanalyse av ståstedsanalysen som instrument, og intervjuer tre grunnskolerektorer som har benyttet verktøyet. Undersøkelsen viser at ståstedsanalyseverktøyet er knyttet tett opp mot nasjonale og internasjonale forventninger og implisitte definisjoner på hva som er viktig i skolen, og dermed kan bidra til å reprodusere eller styrke eksisterende regimer. Men samtidig viser undersøkelsen hvordan de tre rektorene tilpasser og endrer elementer i prosessen slik at resultatene av analysen kan legitimere tiltak i tråd med kommunale og lokale behov og prioriteringer.