Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Kva skal til for å endre lærarutdanninga?

Lærarutdanninga er blitt reformert igjen og igjen, utan å bli betre. Hovudutfordringa er ikkje ideala eller intensjonane, men korleis utfordringane blir løyste ved lærarutdanningsinstitusjonane. Lærar

Fagfellevurdert

Førskolelærerstudenter utforsker forståelse av teori i praksis

Artikkelen ønsker å bidra med kunnskap om det potensialet som ligger i å bruke praksis som læringsarena for å styrke førskolelærerstudenters teoretiske kunnskaper.

 

Partnerskap som grep for å styrke kvaliteten på lærerutdanningen

Obligatoriske partnerskapsavtaler er nå innført i norsk lærerutdanning. Ideen bak partnerskap blir belyst, og tre norske partnerskapsprosjekter blir beskrevet og vurdert med hensyn til kvalitet.

 

Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer - Er integrasjon av pedagogikk og fagdidaktikk formålstjenlig?

Et pågående forskningsprosjekt om kunnskapsformer i lærerutdanningen finner at fagdidaktikk og pedagogikk preges av ulike kunnskapsdiskurser som forholder seg ulikt til politikk og praksis. På grunn a

 

Utvikling av personlig kompetanse gjennom utdanning i veiledning

Gjennom utdanning i veiledning kan studenter lære seg ny teoretisk kunnskap og til dels også yrkesspesifikke ferdigheter. En større utfordring er det å sikre at utdanningen bidrar til å utvikle den pe

 

Veilederrollen - en profesjon innenfor profesjonen

Veiledning av nye lærere stiller store krav til praktiske ferdigheter og teoretisk ballast. En rapport fra Utdanningsforbundet viser imidlertid at det er store variasjoner i innhold og organisering av

 

Forskning publiseres, men er det noen som leser og bruker den?

Forskningsprogrammet PraksisFoU er avsluttet. Programstyreleder Svein Lorentzen slår fast at programmet har vært vellykket, ikke minst fordi man har lyktes godt med formidlingen av resultatene. Men go

 

Forskningsbasert lærerutdanning – noen utfordringer

Å skape en forskningsbasert lærerutdanning byr på klare utfordringer. Man må for det første være enige om hva man legger i «forskningsbasert». Det vil dessuten være et krav om at alle aktører, det vil

 

Veiledning av nye lærere - Hvem, hva og hvorfor

Stortingsmeldingen om lærerrollen og lærerutdanningen har satt som mål at alle nyutdannede nytilsatte lærere skal tilbys veiledning fra skoleåret 2010–2011. Foreløpig er det knyttet mye usikkerhet og

 

Minoritetsspråklige lærerstudenter møter den flerkulturelle grunnskolen

Minoritetsspråklige lærerstudenter beskriver hvordan de opplever praksis og hvilke holdninger de møter i en skole som definerer seg selv som «flerkulturell». Samtidig får de erfare hvordan deres egen

 

Forholdet mellom teori og praksis i pedagogikkfaget

Det er grunn til å anta at lærerstudenter opplever en praksisopplæring som ikke er i overensstemmelse med en teoriundervisningen som skjer i pedagogikkfaget. Her blir noen nye perspektiver på teori og

 

Skikkethetsvurderingens roller – et eksistensialistisk perspektiv

Alle høgskoler og universiteter som utdanner lærere, skal vurdere om den enkelte student er skikket for læreryrket. I denne skikkethetsvurderingen kan studenter, praksislærere og lærerutdannere innta

 

Den didaktiske digitale kompetansen - Lærerutdanningens forsømmelse

Hver høst går nye lærere inn i klasserom over hele landet. Flertallet stiller med null kompetanse i forhold til didaktikk som integrerer digitale verktøy. Mange lærere har tatt kurs og blitt gode i ad

 

IKT må brukes for å kunne læres

Gjennom studieåret 2009–2010 har lærerstudenter blitt utfordret på å bruke blogg, wiki og LMS som felles kommunikasjonsverktøy. Studentene blir før og etter praksisperioden spurt om sine oppfatninger