Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Proaktiv aggressivitet og forstyrrende atferd i klasserommet

Læreren er den viktigste enkeltpersonen i å utvikle klassen som kontekst. Derfor bør lærere forstå prinsipper i interaksjon mellom aggressivitet hos elever og dem selv som ledere i klassen.

Blogg

Forstår du ungdomskulturen?

Hvis man jobber med ungdom, er det viktig å forstå ungdomskulturen. Kunnskap og inspirasjon kan hentes fra både faglitteraturen, forskningsrapporter og romaner.

 

Voksne uvitende om mobbing i skolen

Tall fra Elevundersøkelsen for 2016 viser at 6,3 prosent av norske elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. 40,5 prosent svarer at ingen voksne på skolen visste om mobbingen.

Blogg

Vi kjenner ikke tålegrensen til et barn

En sekk med stein hjalp en skoleklasse å forstå noe viktig om hvordan de kan hjelpe hverandre eller gjøre skoledagen vanskeligere å komme gjennom.

 

Skolen bør gi de som har blitt mobbet tett oppfølging

En ny kunnskapsoppsummering viser at det å bli utsatt for mobbing kan gi alvorlige konsekvenser, og at det er behov for å utvikle et system for tett oppfølging av de som har blitt mobbet.

 

Du er ikke alene

15–20 prosent av barn og unge har nedsatt funksjon på grunn av depresjon, angst og atferdsproblemer. Hos åtte prosent er problemene så alvorlige at de kan diagnostiseres med en psykisk lidelse. Omtren

 

Dobbelt så mange elever føler at de ikke passer inn i skolen

Nå er norske elever i toppsjiktet i lesing, og for første gang bedre enn OECD-snittet i alle fagene PISA måler. Men rapporten viser også at flere elever føler at de ikke passer inn i skolen, er ensomm

 

Mobbaren treng støtte

Det kan vere vanskeleg å sjå elevar som mobbar som sårbare, som nokon som treng hjelp. Forsking er derimot eintydig når det gjeld konsekvensar for mobbaren både på kort og lang sikt. Elevar som utset

 

Læreren og elevenes vennskap

Ensomhet omtales jevnlig i media og oppleves blant alle aldersgrupper, begge kjønn og er uavhengig av antall følgere på Instagram eller om du er «kjendis». Lærerne kan gjøre en forskjell for skoleelev

 

Hva er implementering?

Implementering kan være omfattende og preget av kompleksitet, men hva er egentlig implementering? Her får du en liten innføring.

 

Ulike perspektiver på relasjonsbygging

Relasjoner mellom lærer og elev er sentralt i utviklingen av gode læringsmiljø. - Relasjonsbygging til elevene et av områdene som blir mest vektlagt av lærerne. Samtidig er det et komplekst begrep med

 

«Playful learning» på norsk

Barn i førskolealder lærer både gjennom fri og veiledet lek, ifølge den amerikanske forskningstradisjonen og pedagogikken «Playful learning». Hva er «Playful learning» og hvordan passer denne tilnærmi

 

Elever som mobber har dårligere forhold til lærerne

Elever som utsetter andre for mobbing har en svakere relasjon til lærerne enn elever som ikke mobber. Det viser resultatene fra en ny undersøkelse gjort i CIESL-prosjektet.

 

Skolene utnytter ikke handlingsrommet for å tilpasse undervisningen

Jøsendalutvalget har nå overlevert sin utredning "Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial". Utvalget er tydelig på at Norge har elever som ikke får opplæring som gjør det mulig

 

– Alle som jobber med barn og unge har et ansvar for deres psykiske helse

– Barn og unges psykiske helse er alles ansvar, mener professor Paul Stallard fra University of Bath, som nylig besøkte Læringsmiljøsenteret

 

Hvordan kan lærere oppdage og hjelpe elever med angst?

Tre til fem prosent av barn og unge har angst, men hvordan kan du som er lærer identifisere angstsymptomer og tilrettelegge skolehverdagen for elever med angst?

 

Deprimerte elever og skolen

Hvilke kjennetegn gir depresjon hos barn og unge? Hva kan skolen og lærerne gjøre for å hjelpe deprimerte elever?

 

Klasseledelse og elevers motivasjon for læring

«Åh….men du er snill som gir meg lekser!» Læreren kom oppglødd inn på personalrommet og delte denne sjarmerende og livsbejaende tilbakemeldingen fra sin 1. klasseelev. Det skapte god stemning på perso

 

De stille elevene

Alle lærere har opplevd å ha én eller flere elever som er stillere og mindre sosialt deltakende enn de andre. Disse elevene trenger ulik tilpasning av læringsmiljøet.

 

Mye unødvendig fravær fra skolen

Diffuse helseplager er den vanligste grunnen til at elever ikke går på skolen, viser ny forskning fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.