Studentenes utvikling av en profesjonell identitet som lærer er i stor grad tilfeldig og bygger mer på det praktisk-metodiske enn på pedagogisk teorier, forskning eller kritisk refleksjon.

Tekst; Ingebjørg Vikesland

Forskning viser at integrering og samarbeid mellom fag er utfordrende i mange lærerutdanninger. Studentene møter de ulike fagene hver for seg og opplever dem som ulike utdanningsdeler. En konsekvens er at studentenes utvikling av en profesjonell identitet som lærer i stor grad blir tilfeldig og bygger på det praktisk-metodiske heller enn på pedagogisk teorier, forskning eller kritisk refleksjon. Dette sier Glenn Øvrevik Kjerland, som har forsket på kroppsøvingsstudenters læring. Fredag 2. oktober disputerer han ved Universitetet i Gøteborg med avhandlingen: "Å lære å undervise i kroppsøving. Design for teoribasert undervisning og kritisk refleksjon i kroppsøvingslærerutdanningen".

Glenn Øvrevik Kjerland. Foto: HVL

Om hvordan studenter og lærere kan samarbeide for å møte fremtidige krav som lærende lærere

- Avhandlingen viser at bruk av forskning og teori kan være verdifullt i lærerstudenters utvikling av undervisningskompetanse i kroppsøving, og at utvikling av forsknings- og teoribasert kompetanse kan være grunnlag for kritisk diskusjon om utfordringer som påvirker utvikling av lærerkompetanse.

- Når studentene måtte samarbeide for å nå målene for prosjektet skapte de felles grunnlag for hvordan teoriene kan brukes i undervisning, og hvordan bruk av læringsteori kan endre undervisningsvalg og dermed løfte fram verdien av å bruke teori i undervisning i kroppsøving.

- Når studentgruppene ble enig om at bruk av teori er verdifullt, kunne de analysere, stille spørsmål og diskutere forskjeller og likheter mellom å undervise slik man vanligvis gjør i faget og undervisning ved bruk av ulike læringsteorier. Dette ble utgangspunkt for kritisk diskusjon om utfordringer som begrenser utvikling av undervisningskompetanse og muligheter for å løse dem.

Hva var bakgrunnen til at du tok til å forske på dette temaet?

- Forskningstema bygger på min egen frustrasjon over at forskning og teorier ble lært i en annen sammenheng en utvikling av undervisningskompetanse i lærerutdanningen.

- Dette ble grunnlag for utvikling av et utdanningskurs hvor målet var at en time forelesning alltid skulle kombineres med en time bruk av forskning og teorien i praktiske sammenhenger.

- Høsten 2004 gjennomførte jeg et prøveprosjekt som ble grunnlag for søknad om økonomiske ressurser for videreutvikling av kurset og gjennomføring av prosjektet. Dette ble grunnlaget for avhandlingsarbeidet. 

English summary 

Applying pedagogical theory in professional practice and developing critical awareness are important objectives in teacher education in Sweden. Current evidence indicates that these objectives are difficult to achieve in Physical Education Teacher Education (PETE). Challenges that limit the students’ ability to apply pedagogical theory in teaching and execute critical reflection were used as objectives for designing and executing a project for learning and development. The aim of the study is to explore how a design that supports students’ development of theory-based teaching and critical reflection in PETE can be realized. Findings indicate that the students' became more aware of the necessity and value of using learning theories in PE teaching. The students’ different conceptualizations of theories and different assessments of theory-based teaching created challenges that oriented negotiations, collaborative learning processes and development of what the students’ meant were valid theory-based teaching concepts within the groups. Development of repertories of theory-based teaching concepts and using them for critical reflection led to discussions and critical analysis which revealed what the students’ meant were dominant teaching methods in PETE. When the differences between learning to teach in different settings and dominant teaching patterns were highlighted, they became resources for articulating and concretizing challenges which limit development of teaching competence in PETE. In one of the five groups these concretization processes led to ideas that may support learning to teach in the future

Litteraturhenvisninger

Kjerland, G.Ø. (2015). Å lære å undervise i kroppsøving. Design for teoribasert undervisning og kritisk refleksjon i kroppsøvingslærerutdanningen. Doktoravhandling. Gøteborg: Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten.