130 skoler og barnehager fra 14 ulike fylker er nå i gang med nettkursene "Skolemiljø og krenkelser" og "Barnehagemiljø og krenkelser".

130 skoler og barnehager fra 14 ulike fylker er nå i gang med nettkursene "Skolemiljø og krenkelser" og "Barnehagemiljø og krenkelser". I tillegg deltar mange ansatte fra skoleeier, barnehageeier og barnehagemyndighet, blant annet representert ved PPT.

Alle landets mobbeombud og alle fylkesmenn har også fått tilgang.

Nettkursene er bestilt av Utdanningsdirektoratet, og utvikles i et samarbeid mellom Senter for livslang læring, Fakultet for helse- og sosialvitenskap og Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved HINN.

Eksterne samarbeidspartnere er blant annet Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Læringsmiljøteamet i Oslo, Dronning Maud Minne Høgskole, Oslo Met og Universitetet i Agder.

Nettkurset gjennomføres kollektivt av alle ansatte i skoler og barnehager, og består av tre deler som hver har et semesters varighet. Deltakerne ser filmer, diskuterer problemstillinger og prøver ut forskningsbaserte handlinger i sin praksis. De deler også refleksjoner og erfaringer inne i nettkurset, på tvers av landsdeler.

Skal fange opp og undersøke trivsel og trygghet

Første semester handler om å fange opp og undersøke trivsel og trygghet hos enkeltbarn og samspill mellom barn og mellom barn og voksne i miljøet.

Det er ønskelig at ansatte i skole og barnehage blir enda mer sensitive for ubalanser i det psykososiale miljøet, og i dette semesteret trener deltakerne på dette.

I tillegg utvikler skolene og barnehagene bedre rutiner og systemer for å fange opp sosiale ubalanser gjennom observasjon, samtaler og analyser av spørreundersøkelser.

Skal håndtere ubalanser i miljøet

Andre semester fokuserer på håndtering av ubalanser i miljøet.

For ansatte i skole og barnehage kan det i mange situasjoner være vanskelig å vite hvordan man skal håndtere krenkelser, og derfor handler dette semesteret om å bygge opp et aktivitetsrepertoar for håndtering, både for enkeltdeltakeren og i organisasjonen som helhet.

I møte med nesten alle ubalanser i miljøet er det nødvendig å iverksette en rekke ulike tiltak, og å opprettholde dem over tid, og de viktigste tiltakene vil ofte være rettet mot hele miljøet, ikke bare mot enkeltbarn.

De første skolene er i gang med denne kursdelen nå, og innen jul skal de være godt rustet til å lage gode aktivitetsplaner når det trengs, slik lovverket for skolen krever. Barnehagene starter på denne delen etter jul.

Skal forebygge krenkelser og å fremme et inkluderende miljø

Tredje semester handler om å forebygge krenkelser og å fremme et inkluderende miljø. Innholdet i dette semesteret er under utvikling, og åpner i 2019.

Etter den tre semester lange utviklingsprosessen, har skolene og barnehagene videreutviklet mange sider ved sin praksis. Foreldre som sender sine barn til deltakende skoler og barnehager vil kunne være tryggere på at deres barn er sikret et godt og trygt miljø, og at krenkelser vil oppdages raskt og håndteres klokt.

En dreining mot at hele organisasjoner kurses

Utdanningsdirektoratet har i mange år arrangert utviklingstiltak der noen få fra hver skole, barnehage og kommune møtes til samlinger for inspirasjon og ny kunnskap, men slike tiltak gir ofte begrensede ringvirkninger i de pedagogiske fellesskapene i skoler og barnehager.

Nasjonale myndigheter dreier derfor nå satsningene sine mot mer organisasjonsbaserte tiltak. Gode nettkurs er viktige element i denne dreiningen, og gir den enkelte skole og barnehage verdifull støtte i arbeidet med å forbedre den kollektive praksisen.

Nettkursene sikrer også at kunnskap formidles fra de aller fremste forskerne på sine spesialfelt direkte til hver enkelt ansatt.

Senter for livslang læring utviklet sine første organisasjonsbaserte nettkurs i 2014, og erfaringene levner ingen tvil om at slike kurs gir kraftfulle bidrag i organisasjoners forbedringsarbeid.

Profesjonsfellesskapene i skoler og barnehager kan ikke tillate seg å jobbe for dårlig med det sosiale miljøet. Det er nødvendig med gode holdninger, solid kunnskap og kloke handlinger. Barn og ungdom som ikke opplever at de hører til eller er en betydningsfull person i fellesskapet, kan bli skadet for resten av livet. Hvilke skoler og barnehager kan la være å legge vekt på dette og si nei til kraftfulle og forskningsbaserte tiltak?