I et nytt prosjekt skal forskere jobbe frem verktøy som skal støtte nye læreres utvikling i yrket.

En simulator for å øve på å ta beslutninger i klasserommet. Dette er ett av flere verktøy som fremtidens ferske lærere og studenter kan jobbe med når de blir veiledet.

– Arbeidet med verktøyene baserer seg på tidligere forskning om ferske læreres utbytte av veiledning, forklarer prosjektleder Eli Lejonberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

– Nå vil vi bruke kunnskapen vi har til å utvikle og prøve ut verktøy i lærerutdanningens aktiviteter på campus og i praksis ute i skolene.

Få ressurser i dag

–Tydelig veiledning kan være viktig for nye lærere i møtet med yrkeshverdagen. Vi vet fra forskningen at dette er sentralt både for å finne seg til rette i lærerrollen, og for å utvikle den kompetansen de trenger, sier Lejonberg.

Portrettbilde av en dame

I 2017 vedtok Stortinget at det skal utvikles nasjonale rammer for en veiledningsordning av nyutdannede lærere. Forskeren forteller at grunnlaget for hensiktsmessig veiledning starter allerede på lærerstudiene, men per i dag finnes det få verktøy som kan brukes i arbeidet med studentene. Nylig ble et team ledet av Lejonberg tildelt midler fra Norges forskningsråd for å utvikle nettopp dette.

– Veiledning bør tilpasses den enkelte students behov, og bør brukes til å å prøve ut praksiser som er sentrale i lærerarbeidet. Det kan være evner til å tilpasse undervisningen til elevens nivå, klasseledelse og vurderingsarbeid. Men det finnes i dag i liten grad verktøy veiledere og nye lærere kan bruke for å jobbe forskningsbasert og strukturert i veiledning, sier hun.

– Derfor vil vi jobbe frem ressurser som gjør at veiledningen fokuseres på arbeidsmåter som forskning viser at er hensiktsmessige. I tillegg vil de bidra til arbeid med det den enkelte har behov for å prioritere. 

Øver på undervisningssituasjoner

Dette er verktøyene som prosjektet skal utvikle:

Simulator for å øve på beslutninger

En beslutningssimulator der lærerstudenten kan trene på praksissituasjoner som han eller hun vil møte senere i skolen. I simulatoren kartlegges også verdier og holdninger som er relevante for yrkesutøvelsen. Resultatene fra kartleggingen og tilbakemeldingene fra veiledere skal bidra til at nye lærere får økt innsikt i egne styrker og mulige utfordringer.  

Kartlegging av lærerstudentens verdier og preferanser

En ressurs for økt innsikt i egne verdier og holdninger som er viktige i læreryrket. For eksempel:

  • Hvor opptatt er studentene av å få elevene til å følge regler?
  • Hvor opptatt er de av å «gå gjennom alt» kontra dybdelæring?
  • Hvor opptatt er de av å "underholde", motivere, engasjere?
  • Hvor opptatt er de av elevers medbestemmelse og ansvar for egen læring?
  • Hvor opptatt er de av å bli likt av elever?

Slike vurderinger kan si noe om grunnleggende verdier, og mulige styrker og utfordringer i utøvelsen av yrket.

Resultatene sammenstilles i en "profil" som forteller om trekk ved egen lærer-stil. Slik kan dette være et nyttig verktøy for en forskende tilnærming til sin egen utvikling. Ved å gjennomføre en slik kartlegging før og etter lengre praksis i skolen, kan studenten også bli bevisst eventuelle endringer i egne preferanser.

Videre arbeid med informasjonen i samtaler

Det neste verktøyet vil bruke informasjonen fra (1) beslutningssimulatoren og (2) kartleggingen av egne preferanser. Med hjelpemiddelet kan denne kunnskapen tas inn i veiledningssamtaler om den enkelte lærerstudents verdier, preferanser og muligheter, samt utfordringer som kan være knyttet til dette.

Innhenting av tilbakemeldinger om ferdigheter

De videre verktøyene skal gi studentene tilbakemeldinger på ferdigheter de trenger som lærere. Kunnskapen om disse ferdighetene er basert på forskning om utfordringer nye lærere opplever. For å gi studentene informasjon om hva de bør jobbe med hentes det inn tilbakemeldinger fra

  • elever
  • med-studenter
  • studentene selv

Mål og tiltak basert på tilbakemeldinger

Det siste veiledningsverktøyet tar utgangspunkt i tilbakemeldingene fra elever, med-studenter og egne erfaringer. Sammen med veileder brukes dette til videre arbeid med studentens utvikling i læreryrket. Veileder og student velger sammen læringsmål og praksiser studenten skal prøve ut.  I forskningsprosjektet jobbes det også fram en ressurs for filming av utprøvingen og for bruk av film i veiledning.

Prosjektstart og oppfølging

I tillegg til å jobbe frem verktøyene, er utprøving og forskning på hvordan disse kan støtte nye lærernes utvikling også en viktig del av prosjektet.

– Vi følger opp utviklingsarbeidet med intervjuer, observasjoner og spørreskjemaer hvor vi innhenter informasjon fra både veiledere og nye lærere, sier Lejonberg.

– Målet er at verktøyene til sammen skal bidra til en forskningsbasert og helhetlig struktur for veiledningen.

Prosjektet startes opp i 2019 og vil gå frem til 2022.